Language: NOR | ENG
2021/2022

4TAGRTF10 Grunnleggende tannpleie og folkehelse

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om den historiske utviklingen av tannpleierfunksjonen, tannhelsen, tannhelsetjenesten og folkehelsen
 • har kunnskap om grunnleggende faktorer som påvirker tannhelsen
 • har kunnskap om sammenhengen mellom oral helse, helse og folkehelse
 • har kunnskap om sammenhengen mellom kosthold, næringsstoffer og helse
 • har kunnskap om mikrobiologi og hygiene i klinisk praksis
 • har kunnskap om unit, utstyr og instrumenter som benyttes av tannpleier i klinisk arbeid
 • har kunnskap om empowerment og salutogenese
 • har kunnskap om taushetsplikten
 • har kunnskap om helsepersonells dokumentasjonsplikt og krav til pasientjournal
 • kjenner til kunnskapsbasert praksis i tannpleie

Ferdigheter

Studenten:

 • kan ivareta hygieniske prinsipper ved utøvelse av kliniske praktiske ferdigheter
 • kan foreta klinisk og røntgenologisk undersøkelse av tenner på fantomhode og medstudent
 • kan anvende utstyr og instrumenter i pasientbehandling
 • kan dokumentere innsamlede data og behandlingsplan i pasientjournal
 • kan utføre basal hjerte- og lungeredning
 • kan beherske grunnleggende informasjonskompetanse og kan anvende kilder i utarbeidelse av skriftlige arbeider

Innhold

 • Tannhelsens- og tannpleiefagets utvikling, historie og prioriteringer med vekt på forholdet mellom helsefremmende-, forebyggende- og kurativt arbeid
 • Sammenhengen mellom oral helse, helse og folkehelse
 • Helsefremming og forebygging
 • Empowerment og salutogenese 
 • Ernæringslære
 • Etikk: Autonomi, Yrkesetiske retningslinjer
 • Lovverk: Taushetsplikt, opplysningsplikt og dokumentasjonsplikt. Rett til medvirkning og informasjon og rett til journalinnsyn
 • Kliniske tannpleieferdigheter
 • Grunnleggende mikrobiologi og hygiene
 • Introduksjon: Plakk, karies, gingivitt og periodontitt
 • Oppdekking til pasient
 • Klinisk og radiologisk undersøkelse av tenner og munnhule
 • Scaling og profesjonell tannrengjøring
 • Registrering i elektronisk journalsystem
 • Basal hjerte- lungeredning
 • Kunnskapsbasert praksis
 • Referanse- og henvisningsteknikk

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Selvstudier
 • Veiledning
 • Studieoppgaver i gruppe
 • Filmopptak av ferdigheter
 • Praktisk øvelser  

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltakelse på minimum 9 praktiske øvelser i øvingsklinikken  
 • 3-5 skriftlige oppgaver hvorav en skal godkjennes etter riktig referanse- og henvisningsteknikk
 • Deltagelse på alle veiledningstimer
 • 2 dagers observasjonspraksis i tannklinikk
 • Deltagelse på undervisning om taushetsplikt og underskrevet erklæring

Eksamen

 • Individuell 4 timers skriftlig eksamen, som vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.
 • Individuell praktisk prøve med muntlig framstilling som vurderes til Bestått/Ikke bestått.

         Det forutsettes at begge deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.