Language: NOR | ENG
2021/2022

4TAPEDPSY10 Pedagogikk og psykologi

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om teorier og metoder knyttet til utvikling og læring
 • har kunnskap om teorier og metoder knyttet til motivasjon og endring av helsevaner
 • har kunnskaper om ulike former for kommunikasjon og betydning for motivasjon til endring av helsevaner  

Ferdigheter

Studenten:

 • kan anvende fagdidaktiske teorimodeller på praktiske og teoretiske problemstillinger i tannhelsefaget
 • kan anvende og begrunne valg av ulike undervisningsmetoder tilpasset ulike målgrupper
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere et tannhelserettet undervisningsopplegg 

Innhold

 • Utvikling og læringsteorier  
 • Motivasjons- og endringsteorier
 • Kommunikasjon
 • Didaktisk relasjonstenkning
 • Endringsarbeid i tannhelsetjenesten 

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Seminarer
 • Veiledning

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 2 - 4 praktiske øvelser  

Eksamen

Praktisk muntlig eksamen i gruppe på maksimum 4 studenter. Vurderes til Bestått/ Ikke bestått