Language: NOR | ENG
2021/2022

4TASP11 Tilrettelagte tannhelsetjenester

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om oral helsetilstand og oral sykdomsforekomst hos personer med psykiske lidelser, rusmiddelbruk og psykisk funksjonshemming
 • har kunnskap om psykiske lidelser, rusmiddelbruk og psykisk funksjonshemming
 • har kunnskap om interaksjoner mellom rusmidler og legemidler
 • har kunnskap om spiseforstyrrelser
 • har kunnskap om omsorgssvikt og overgrep mot barn
 • har kunnskap om spesielle tannhelseforhold og -behov hos pasientgruppen
 • har kunnskap om tannpleiebehov hos alvorlig syke pasienter i sykehus
 • har kunnskap om sentrale sjeldne medisinske tilstander som påvirker tannhelse
 • har kunnskap om lovverket som omhandler disse pasientgruppene
 • har kunnskap om konvensjoner og lover som bidrar til vern av barn og unge

Ferdigheter

Studenten:

 • kan begrunne tannpleietiltak på bakgrunn av faglig kunnskap og forskning
 • kan vurdere og tilpasse tannhelsetilbud etter risiko for oral sykdom og pasientens opplevde behov
 • kan reflektere over barn og unges sårbarhet og avhengighet
 • kan reflektere over hvordan kommunikasjonsmetoder kan skape tillit
 • kan undervise og veilede studenter på lavere nivå i oral helse og kliniske tannpleieferdigheter

 Generell kompetanse

Studenten:

 • har innsikt i betydningen av brukermedvirkning som verdi, rettighet og strategi
 • kan drøfte ulike etiske, juridiske og faglige utfordringer som tannpleieren møter i sin yrkesutøvelse
 • har innsikt i betydningen av tverrprofesjonelt samarbeid for å legge til rette for tilpasset hjelp
 • har kompetanse til å iverksette helsefremmende og forebyggende arbeid i tverrprofesjonelt team

Innhold

 • Psykiske lidelser og rusmisbruk, - somatiske, psykologiske og sosiale sider
 • Psykisk utviklingshemming, - somatiske, psykologiske og sosiale sider
 • Odontofobi
 • Spiseforstyrrelser
 • Omsorgssvikt, vold og overgrep
 • Tilbud om tannhelsetjenester i ulike institusjoner  
 • Sjeldne medisinske tilstander som medfører orale helseproblemer
 • De viktigste medfødte misdannelser i ansiktet
 • Tilrettelagt oral helsehjelp
 • Brukermedvirkning på individ- og gruppenivå 
 • Tverrprofesjonelt og tverretatlig samarbeid
 • Lover og retningslinjer som styrer tjenesten
 • Etiske teorier
 • Etiske, juridiske og faglige utfordringer

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Selvstudier
 • Gruppearbeid
 • Observasjonspraksis

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltakelse på kommunikasjonsøvelse
 • 2 - 4 veiledninger
 • 2 - 4 skriftlige oppgaver
 • 2 - 3 praktiske øvelser i øvingsklinikken
 • Prosjektpraksis ved dagtilbud, bofellesskap, fengsel eller andre institusjoner som er relevante for emnet
 • Gjennomført undervisning om sjeldne medisinske tilstander og tannpleiebehov 

Eksamen

Hjemmeeksamen i gruppe på 2 eller 3 studenter over 9 dager. Alle gruppens medlemmer står ansvarlig for eksamensbesvarelsens innhold. Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.