Language: NOR | ENG
2021/2022

4TAVO12 Tannpleie for voksne

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om oral helsetilstand hos voksne i Norge
 • har kunnskap om sammenheng mellom oral helse, levekår og utdanning   
 • har kunnskap om kostholdets betydning for helsen
 • har kunnskap om de mest vanlige orale sykdommer hos voksne
 • har kunnskap om muligheter og begrensninger med røntgendiagnostikk  
 • har kunnskap om metoder innen forebygging- og interseptiv behandling
 • har kunnskap om betydningen av kunnskapsbasert praksis
 • har kunnskap om pasientenes rettigheter i henhold til lovverk og etikkens plass i lovverket

Ferdigheter

Studenten:

 • kan anvende ulike veiledningsmetoder på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kan reflektere over sammenhengen mellom kunnskapsbasert praksis og pasientsikkerhet
 • kan rekvirere legemidler til bruk i tannpleiepraksis
 • kan sette opp scalinginstrumenter og utføre scaling
 • kan ta kliniske foto

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • har innsikt i sammenhengen mellom pasientautonomi, pasientrettigheter og tannpleierens etiske og juridiske plikter til å ivareta dette området

Innhold

 • Forekomst av orale sykdommer i den voksne befolkning
 • Sammenheng mellom oral helse, generell helse, levekår og utdanning
 • Kosthold
 • Kariologi, endodonti, periodonti
 • Retinerte tenner, cyster og svulster, orale smerter, oral kirurgi
 • Sammenheng mellom oral helse og generell helse
 • Forebygging og interseptiv behandling
 • Scaling og fyllingsterapi
 • Oppsetting av håndinstrumenter
 • Veiledning
 • Klinisk fotografering
 • Pasientenes rettigheter
 • Etiske prinsipper i helselovverket
 • Kunnskapsbasert praksis

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Selvstudier
 • Studieoppgaver i gruppe
 • Flervalgstester
 • Praktiske øvelser

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Gjennomføre undervisningsopplegg for 1. års studentene
 • Minimum 3 praktiske øvelser i øvingsklinikken
 • 3 - 4 praktiske/ teoretiske oppgaver
 • 3 - 4 flervalgstester 

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen på 4 timer. Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.