Language: NOR | ENG
2021/2022

SYD2900 Bacheloroppgave i sykepleie

Læringsutbytte

Emnet består av undervisning i vitenskapsteori og forskningsprosessen inkludert forskningsetikk. Kunnskapsbasert praksis, fagutvikling og forbedringsarbeid vektlegges i undervisningen. Studentene vil parvis/gruppevis arbeide med bacheloroppgaven og det forventes at studenten anvender kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse fra emnene gjennom hele bachelorperioden. Hensikten med bacheloroppgaven er at studenten skal få erfaring med og behersker det å planlegge og gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid. Gjennom arbeidet skal studenten tilegne seg 

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om og forståelse for sykepleiefagets kunnskapsgrunnlag
 • har kunnskap om vitenskapsteori og forskningsmetode
 • har bred kunnskap om og kan vurdere sykepleiefaglig relevans i en gitt problemstilling
 • har kunnskap om utarbeiding av prosjektplan for et fagutviklingsprosjekt og en teoretisk oppgave
 • har kjennskap til betydningen av vitenskapsteoretisk grunnlag for kunnskapsutvikling
 • har forståelse for betydningen av kunnskapsbasert praksis, pasientsikkerhet og kvalitet i sykepleie
 • har kunnskap om og forståelse for modeller for fagutvikling og innovasjon i sykepleie
 • har kunnskap om kritisk tenkning i forskning og akademisk virksomhet i sykepleie

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre et selvstendig arbeid ut fra en problemstilling som har relevans for sykepleiefaget og sykepleiepraksis
 • kan utforme en prosjektbeskrivelse samt beherske akademisk skriving
 • kan finne, vurdere og anvende vitenskapelig kunnskap i et forsknings- og fagutviklingsprosjekt
 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultat fra forsknings- og utviklingsarbeid i teoretiske og praktiske problemstillinger, og kan treffe begrunnede valg i tråd med kunnskapsbasert praksis
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig i et sykepleieteoretisk perspektiv
 • kan presentere, diskutere og reflektere over eget og andres fagutviklingsprosjekt muntlig og skriftlig

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende ulike sykepleieteorier som tenkningsgrunnlag i teori
 • kan kritisk vurdere egen erfart praksis, og kan reflektere over forslag til forbedringer
 • kan integrere kunnskap fra sykepleiens kunnskapsområder
 • kan anvende forskningsetiske prinsipper
 • har forståelse for de ulike trinn i forskning- og fagutviklingsprosesser
 • kan drøfte og kritisk vurdere valgte sykepleiefaglige problemstilling på en slik måte at profesjonsidentitet og etisk bevissthet synliggjøres
 • kan utveksle erfaringer og synspunkter i faglige diskusjoner med medstudenter og annet helsepersonell og gjennom dette bidra til fagutvikling i praksis

Innhold

 • Litteraturstudie
 • Vitenskapsteori
 • Kvalitative/kvantitative forskningsmetoder
 • Sjekklister for vurdering av forskningsartiklers relevans for problemstilling
 • Trinnene i forskningsprosessen / fagutvikling- kunnskapsbasert praksis
 • Forskningsetikk
 • Relevante teorier og modeller for sykepleie
 • Sykepleieprofesjonen: Modig, stolt, endringsdyktig og med høy klinisk kompetanse
 • Sykepleieren som kliniker, samarbeidspartner, fagutvikler og leder av eget fagområde
 • Sykepleiens teoretisk grunnlag for fagutvikling og forskning
 • Fagutvikling, kunnskapsbasert praksis og forbedringsarbeid
 • Kritisk vurdering, diskusjon og argumentasjon ved opponent- og respondentskap

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Seminar
 • Veiledning

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Kandidaten må ha deltatt på ett seminar og to veiledninger.
 • Godkjent problemstilling og prosjektplan

Eksamen

Bacheloroppgaven skrives i gruppe på to studenter. Bacheloroppgaven vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter