Language: NOR | ENG
2021/2022

SYD2006 Sykepleie til pasienter med sammensatte omsorgsbehov

Læringsutbytte

Emnet gir kunnskap om sykepleie til pasienter med kroniske sykdommer, f.eks. pasienter med langvarig, kronisk sykdom i nervesystemet, alvorlig syke og døende og kreftsykdommer hos barn og voksne. Emnet omfatter sykepleieteori med vekt på lidelse og omsorg, krisereaksjoner, sorgprosess og pasientens åndelige og eksistensielle behov, etisk teori og kritisk refleksjon. Studenten får kunnskap om pedagogikk, undervisning og veiledning og skal utarbeide et undervisnings- og/eller veiledningsopplegg.

 

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytter:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om hvordan sykdom og behandling hos barn, unge og voksne med sammensatte omsorgsbehov påvirker deres egenomsorg og mestring 
 • har kunnskap om kommunikasjon til pasienter med sammensatte omsorgsbehov og deres pårørende
 • har bred kunnskap om sentrale etiske verdier og begrep i sykepleie
 • har kunnskap om pårørendes rettigheter og behov ved alvorlig sykdom i nære relasjoner
 • har kunnskap om metoder for brukermedvirkning på individ- og systemnivå
 • har kunnskap om samhandlingsreformen og betydningen av samordnet helhetlig tjeneste for å sikre gode pasientforløp og ivareta pasientsikkerhet
 • har kunnskap om relevante undervisnings- og veiledningsmetoder
 • har kunnskap om verktøy og metoder for å drive innovasjonsprosesser, implementering og kontinuerlig forbedringsarbeid 

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende kunnskap om utredning, behandling og oppfølgning for å understøtte pasientens beslutningsgrunnlag
 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultat fra forsknings- og utviklingsarbeid i teoretiske og praktiske problemstillinger
 • kan anvende kunnskap om pedagogikk og undervisningslære i planlegging av veiledning og undervisning til pasienter og pårørende

Generell kompetanse

Studenten

 • kan kritisk reflektere over etiske dilemmaer som kan oppstå i møte med barn, unge og voksne med sammensatte omsorgsbehov
 • viser evne til kritisk refleksjon ved å anvende sykepleiefaglig kunnskap, søke, vurdere og anvende resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid

Innhold

 • Introduksjon til sykepleie til pasienter med sammensatte sykdomsbilder, som for eksempel langvarig kronisk sykdom i nervesystemet, alvorlig syke og døende, og kreftsykdommer hos barn og voksne
 • Sykepleieteori med vekt på lidelse og omsorg
 • Prioriteringer i helsetjenesten
 • Samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste, og mellom privat og offentlig sektor
 • Krisereaksjoner, sorgprosess og pasientens åndelige og eksistensielle behov
 • Etisk teori og kritisk refleksjon: Pliktetikk, konsekvensetikk, omsorg/nærhetsetikk
 • Palliasjon, symptomlindring, medikamentell og supplerende behandling
 • Rehabilitering ved akutt og alvorlig sykdom
 • Tverrprofesjonelt samarbeid og gode pasientforløp
 • Sykepleierens ansvar for kvalitet, avvik og varsling
 • Samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, privat og offentlig sektor Pedagogikk og undervisningslære
 • Kunnskapsbasert praksis: Sykepleievitenskap, forskning og fagutvikling
 • Teknologi og digitale løsninger i hjemmet
 • Samvalg i forbindelse med behandling
 • Ledelse av eget fagområde
 • Sykepleierens ansvar for kvalitet, avvik og varsling

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Veiledning
 • Studentaktive metoder
 • Fremlegg
 • Selvstudium

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltakelse ved obligatoriske forelesninger og veiledninger
 • Gjennomføre et veilednings- og undervisningsopplegg for medstudenter
 • Etisk refleksjonsdag

Se undervisningsplanen for mer detaljert informasjon om obligatoriske krav. 

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen over 4 dager (96 timer) som vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.