Language: NOR | ENG
2021/2022

SYD1002 Grunnleggende sykepleie

Læringsutbytte

Emnet gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i sykepleierens kjernekompetanse.  Studenten skal utvikle sin kunnskap om menneskenes grunnleggende behov. Studenten skal lære å anvende grunnleggende ferdigheter i observasjon og kommunikasjon i møte med pasienter, pårørende og samarbeidspartnere. Emnet gir en innføring i verdier og tradisjoner som er sentrale for sykepleie.

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper:

Studenten

 • har kunnskap om menneskets grunnleggende behov
 • har kunnskap om sykepleierens ansvarsområder og funksjoner
 • kjenner til verdier, begreper og teorier i sykepleie
 • har kunnskap om sykepleiens historiske utvikling og dens betydning for profesjons- og tjenesteutøvelse
 • kjenner til vitenskapsteori og forskningsmetode
 • kjenner til risikofaktorer i helsetjenesten, prinsipp og tiltak for å redusere pasientskader
 • har kjennskap til lover, regelverk og nasjonale retningslinjer i sykepleieutøvelse
 • har kjennskap til teknologi og digitale løsninger i helsetjenesten

 

Ferdigheter:

Studenten

 • kan anvende sykepleieprosessen for å ivareta pasientens grunnleggende behov
 • kan utøve HLR og HHLR
 • ivaretar hygieniske prinsipper og pasientens sikkerhet ved utøvelse av praktiske ferdigheter
 • kan anvende kunnskap om helsefremmende, forebyggende og arbeidsinkluderende tiltak for pasienter studenten møter i praksisprosjekt
 • kan ivareta taushetsplikten og informasjonssikkerhet i sykepleieutøvelsen
 • kan anvende korrekt kildebruk- og referanseteknikk
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre helsefremmende og forebyggende sykepleie
 • har innsikt i sykepleiens yrkesetiske retningslinjer
 • kan reflektere over betydningen av tverrprofesjonelt samarbeid
 • har innsikt i kvalitetsindikatorer og standard terminologi i dokumentasjon av sykepleie
 • kan reflektere over erfaringer med gruppeprosesser og kommunikasjon

Innhold

 • sykepleie som fag, profesjon og tjeneste gjennom tidene
 • sykepleierens funksjoner og ansvarsområder
 • faktorer som påvirker helse og egenomsorg
 • menneskesyn og verdigrunnlag
 • yrkesetiske retningslinjer
 • taushetsplikt
 • grunnleggende mikrobiologi og hygiene
 • sykepleieprosessen
 • grunnleggende behov
 • praktiske ferdigheter i hygiene/smittekjeden, sirkulasjon, respirasjon, eliminasjon, injeksjoner, kommunikasjon og basal hjerte og lungeredning
 • sykepleiedokumentasjon
 • pasientsikkerhet
 • kommunikasjon
 • legemiddelhåndtering
 • studentrollen
 • introduksjon til vitenskapsteori, referanse og henvisningsteknikk
 • førstehjelp
 • praksisprosjekt helsefremmende/forebyggende sykepleie

Arbeids- og undervisningsformer

 • Webinar
 • Digitale læringsverktøye ( e-læringskurs- podkast etc)
 • Nettforelesninger
 • Praktiske øvelser
 • Veiledning på nett- og campus
 • Individuelle- og gruppeoppgaver
 • Hverandrevurdering
 • Prosjektarbeid
 • Fremlegg

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltagelse på alle praktiske øvelser og webinarer.
 • 3-5 skriftlige oppgaver hvorav 1 skal godkjennes iht riktig referanse og henvisningsteknikk og 1 skal presenteres i fremlegg
 • Praksisprosjekt i gruppe på 1-3 deltakere med skriftlig rapport og framlegg

Se undervisningsplanen for mer detaljert innhold om de obligatoriske kravene. 

Eksamen

 • Individuell praktisk-muntlig eksamen som vurderes til Bestått/Ikke bestått
 • Individuell 3 timers hjemmeeksamen, som vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter

 Begge deleksamener må være bestått for å få endelig karakter i emnet.