Language: NOR | ENG
2021/2022

SYD2007 Folkehelse

Læringsutbytte

Studenten får kunnskap om hvordan helseutfordringer fordeler seg i befolkningen, nasjonalt og globalt, basert på årsakssammenheng og risikofaktorer knyttet til bl.a. helse, utdanning, arbeid og levekår. Emnet omfatter både helsefremmende og forebyggende sykepleie. Studenten skal få innsikt i helse- og omsorgspolitiske prioriteringer og lover som danner rammer for det helsefremmende og forebyggende arbeidet. Studentene skal utføre et praksisprosjekt over 5 uker som omhandler barn og unge. 

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om barn og unges normale utvikling og særegne behov, inkludert kunnskap om medvirkning og rettigheter
 • har kunnskap om samenes status som urfolk og om samenes rettigheter, særskilt innenfor helse- og sosialfeltet
 • har kjennskap til folkehelsens historiske utvikling nasjonalt og globalt
 • har kunnskap om utbredte og tidsaktuelle folkehelseutfordringer nasjonalt og globalt
 • har kunnskap om indre og ytre faktorer som påvirker helsen direkte og indirekte
 • har kunnskap om motivasjon og endringsarbeid 
 • har kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, slik at kandidaten bidrar til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet
 • har innsikt i hvordan helsevaner påvirkes av tradisjoner og trender i familien, blant venner, skole, barnehage og arbeidsliv
 • har kunnskap om hvordan makt, roller, kultur, kjønn og sosial ulikhet kan påvirke helsen
 • har kunnskap om folkehelsearbeid og helse- og sosialpolitiske føringer i samfunnet og nærmiljøet

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende kunnskap om barn og unges behov for tjenester og kan sikre deres medvirkning og rettigheter
 • kan anvende kunnskap om lærings, mestrings- og endringsprosesser i veiledning og undervisning til barn og unge
 • kan anvende kunnskap om kulturkompetanse og kulturforståelse
 • kan anvende folkehelsestatistikker og forskningsresultater for å belyse problemstillinger
 • kan belyse en folkehelseutfordring ved hjelp av resultater av forskningsarbeid
 • kan identifisere og reflektere over hvordan en kan iverksette tiltak for å endre vaner i befolkningen, nasjonalt og globalt
 • kan planlegge og gjennomføre et prosjektarbeid i praksis som omhandler sykepleie til barn og unge, i tråd med etiske krav og retningslinjer

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i sykepleierens ansvar for folkehelsen lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt
 • har innsikt i sammenheng mellom helse, utdanning, arbeid og levekår og kan anvende dette i sin tjenesteutøvelse både overfor enkeltpersoner og grupper i samfunnet, for å bidra til god folkehelse og arbeidsinkludering
 • kjenner til globale helseutfordringer og sykepleieutøvelse i et internasjonalt perspektiv
 • kan utvikle et helsefremmende og/eller forebyggende praksisprosjekt til friske/syke barn og unge, nasjonalt og/eller globalt

Innhold

 • Faktorer som påvirker helse 
 • Folkehelsens historie
 • Helse nasjonalt og globalt
 • Svangerskap og fødsel
 • Epidemiologi
 • Folkehelsestatistikk
 • Sosial ulikhet i helse
 • Menneskerettigheter og folkehelse
 • Folkehelsepolitikk
 • Ulike strategier i folkehelsearbeid
 • Tverrprofesjonelt og tverretatlig samarbeid
 • Helsefremmende lokalsamfunn
 • Empowerment på gruppe og samfunnsnivå
 • Helsepedagogikk, motivasjon og endringsteorier
 • Sykepleierens rolle i helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Prosjektarbeid

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Praksisprosjekt 
 • Selvstudium
 • Veiledning

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 2-3 skriftlige gruppeoppgaver
 • Deltagelse på veiledning på praksisprosjekt

Eksamen

Praksisprosjekt i gruppe på 2 studenter over 3 uker. Vurderes til bestått/ikke bestått.