Language: NOR | ENG
2021/2022

SYD2002 Praksis i generell medisin og medisinske spesialiteter/ generell kirurgi og kirurgiske spesialiteter 2

Læringsutbytte

Studenten skal oppnå kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse om helse, sykdom og sykepleie til akutt og kritisk syke, kronisk syke og mennesker med sammensatte behov i helsetjenesten. Studentene skal lære seg å anvende relasjons- kommunikasjons- og veiledningskompetanse i møte med både pasienter og pårørende. Emnet inneholder pasientsikkerhet, kompetanse og samhandling med andre profesjonsutøvere, refleksjon om etiske utfordringer og hvordan lede og prioritere oppgaver i sykepleietjenesten.

 

 

Kunnskaper

Studenten

 • har bred kunnskap om de vanligste symptomer, sykdommer, sykdomsforløp og behandling

Ferdigheter

Studenten

 • kan systematisk observere pasienters ressurser, problemer og behov, vurdere og iverksette hensiktsmessige sykepleietiltak til akutt og kritisk syke/skadde og evaluere tiltakene
 • kan anvende kunnskap om helsefremmende og forebyggende tiltak
 • kan anvende relasjons- og kommunikasjonskompetanse i møte med pasienter og pårørende
 • kan anvende kunnskap om kriser og krisereaksjoner og vise innsikt i pasienter og pårørendes opplevelser og reaksjoner ved akutt og kritisk sykdom/skade
 • kan anvende kunnskap i farmakologi og medikamenthåndtering
 • kan lede sykepleien til en gruppe pasienter og prioritere oppgaver
 • overholder hygieniske prinsipper og infeksjonsforebyggende tiltak
 • behersker kartleggings-, vurderings-, dokumentasjon- og kommunikasjonsverktøy
 • kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse
 • kan anvende relevante digitale verktøy, prosedyrer og medisinsk teknisk utstyr

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre sykepleie til akutt og kritisk syke, kronisk syke og mennesker med sammensatte behov i primær- og spesialisthelsetjenesten. Videre skal kandidaten kunne gjennomføre sykepleie til mennesker i palliativ fase
 • Kan planlegge og gjennomføre sykepleie til pasienter før og etter undersøkelser/operasjoner
 • kan planlegge og gjennomføre kommunikasjon og samhandling med pasienter og pårørende basert på respekt, medbestemmelse og integritet
 • har kjennskap til hvordan planlegge og gjennomføre tiltak som sikrer trygg overføring av pasienter mellom ulike enheter og nivåer i helsetjenesten
 • kan lede og prioritere oppgaver i sykepleietjenesten
 • har kjennskap til hvordan planlegge og gjennomføre tiltak som sikrer trygg overføring av pasienter mellom ulike enheter og nivåer i helsetjenesten

Innhold

 • Sykepleie, omsorg og behandling til pasienter med akutt, kronisk og alvorlig sykdom med sammensatte omsorgsbehov
 • Ivaretagelse av grunnleggende behov til akutt, kronisk og alvorlig syke
 • Sykepleierens lindrende og undervisende funksjon
 • Medisinsk teknisk utstyr/ praktiske ferdigheter
 • Legemiddelhåndtering
 • Undervisning og veiledning til pasient og pårørende
 • Pasienten: Samarbeid, medbestemmelse og medansvar
 • Kommunikasjon med mennesker med ulik etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn
 • Pårørende som støttespiller
 • Tverrprofesjonelt samarbeid og pasientforløp
 • Sykepleierens yrkesetiske ansvar i møte med pasienter og pårørende i alle aldre
 • Ledelse av eget fagområde
 • Kvalitetsforbedringsarbeid i sykepleien
 • Sykepleiedokumentasjon
 • Pasientsikkerhet
 • Lovverk som styrer pasienters rettigheter og helsepersonells plikter knyttet til spesialisthelsetjenesten
 • Yrkesetiske retningslinjer

Arbeids- og undervisningsformer

8 ukers praksis med fokus på generell medisin og medisinske spesialiteter eller generell kirurgi og kirurgiske spesialiteter.  Det er krav om minimum 90 % oppmøte i praksis.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Ingen spesielle krav 

Eksamen

Lærer fra høgskolen og hovedveileder/daglig veileder/kontaktsykepleier i praksisfeltet vurderer praksisperioden til Bestått/ Ikke bestått