Language: NOR | ENG
2021/2022

SYD2009 Praksis i hjemmesykepleie

Læringsutbytte

Studenten utfører sykepleie til pasienter i private hjem og i en omsorgs- og rehabiliteringskontekst. Det er fokus på kommunikasjon og samhandling med pasienter med sammensatte helseutfordringer og deres pårørende. En videreutvikling av kompetansen til sykepleieren som kliniker og samarbeidspartner. Videreutvikling av sykepleierens ulike roller med fokus på ledelse av eget fag, tverrprofesjonell og tverretatlig samhandling.

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om sykepleierens roller og oppgaver i kommunehelsetjenesten og faktorer som påvirker utøvelse av sykepleie i pasientens hjem
 • har bred kunnskap om kommunikasjon
 • har kunnskap om hvilken betydning kultur- og språkbakgrunn har for sykdomsforståelse og likeverdige tjenester
 • har kunnskap om ledelse og organisering av helsetjenesten
 • har kunnskap om kommunens ansvar og tilbud om helsetjenester

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap for å initiere og bidra til tverrfaglig, tverrprofesjonell og tverrsektoriell samhandling for å sikre et koordinert, helhetlig og sammenhengende behandlingsforløp på tvers av virksomhet og nivå
 • kan anvende kunnskap om barn og unges behov for behandling og/eller tjenester og kan sikre deres medvirkning og rettigheter
 • kan reflektere og kritisk vurdere etiske og juridiske utfordringer ved bruk av teknologi og digitale løsninger
 • kan anvende sykepleierens ulike funksjoner og foreta selvstendige sykepleiefaglige vurderinger av hjemmeboende pasienters behov for sykepleie
 • kan planlegge og gjennomføre forsvarlig legemiddelhåndtering, herunder legemiddelregning og kvalitetssikre den enkelte pasients legemiddelbruk
 • kan beherske relevant medisinsk teknisk utstyr
 • kan beherske smittevernstiltak for å forhindre spredning av uønskede mikrober

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre sykepleie til pasienter med sammensatte og komplekse behov i kommunehelsetjenesten, herunder akutt og kronisk syke, og pasienter i palliativ fase
 • kan planlegge og gjennomføre selvstendige vurderinger av sykepleiebehovet til mennesker med ulik språklig og kulturell bakgrunn, herunder mennesker med urfolk- og minoritetsbakgrunn, samt kunnskap om bruk av tolk
 • kan lede sykepleien til en gruppe pasienter og planlegge og gjennomføre målrettede samarbeidsprosesser med pasienter, pårørende og andre tjenesteutøvere
 • har innsikt i utvikling og bruk av teknologi og digitale løsninger på individ- og systemnivå og har innsikt i teknologi og digitale løsningers påvirkning på tjenesteutøvelsen
 • kan anvende faglig skjønn og være løsningsorientert for å ivareta faglig forsvarlig sykepleie
 • kan identifisere etiske dilemma som kan oppstå i omsorgen for pasienter og pårørende og reflektere over mulige løsninger
 • kan reflektere over sykepleierens særegne funksjon, egen profesjonsidentitet, arbeide kunnskapsbasert, vise evne og vilje til livslang læring og formidle synspunkter og dele erfaringer med andre innenfor fagområdet og bidra til utvikling av god praksis
 • kan sette seg inn i nasjonale føringer for kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten og vise innsikt i kommunens kvalitetssikringsarbeid, kjenner til kvalitetsutfordringer på system- og/eller oppgavenivå som krever innovasjon

Innhold

 • Sykepleie til hjemmeboende barn, unge, voksne, eldre pasienter
 • Gode pasientforløp: Koordinering av tjenester og samarbeid på tvers av yrkesgrupper og tjenestenivå
 • Ledelse av sykepleiefaget
 • Sykepleiedokumentasjon
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Samarbeid med pårørende, oppgaver, plikt og ansvar
 • Forebyggende og helsefremmende sykepleie
 • Lindrende sykepleie
 • Rehabilitering og hverdagsmestring
 • Fag og profesjoner i den kommunale helsetjeneste; profesjonalitet
 • Undervisning og veiledning
 • Kvalitetssystemer
 • Kunnskapsbasert praksis
 • Velferdsteknologi
 • Kommunens helse- og omsorgstilbud
 • Kommunens forebyggende og helsefremmende arbeid knyttet opp mot mor, barn og unge
 • Yrkesetiske retningslinjer

Arbeids- og undervisningsformer

11 ukers veiledet praksis med fokus på sykepleie og omsorg for pasienter i hjemmet og i kommunen. Det er krav om minimum 90 % oppmøte i praksis.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

I forkant av praksis må studenten dokumentere sertifisering i Basal hjerte-lungeredning ( BHLR). Denne må være foretatt innen de siste seks måneder før praksis starter.

Eksamen

Lærer fra høgskolen og hovedveileder/kontaktsykepleier i praksisfeltet vurderer praksisperioden til Bestått/ Ikke bestått.