Language: NOR | ENG
2021/2022

SYD1003 Praksis i sykehjem

Læringsutbytte

I emnet skal studenten utøve respektfull og faglig forsvarlig sykepleie til den eldre pasienten på sykehjem. Studenten skal reflektere over og videreutvikle sin kunnskap om menneskets grunnleggende behov, aldringsprosessen, sykdom og behov for sykepleie. I møte med en pasientgruppe med nedsatt funksjonsevne, kroniske sykdommer og/eller et komplekst sykdomsbilde skal studenten anvende sykepleieprosessen, administrere legemidler forskriftsmessig og samarbeide med pasienter, pårørende, medstudenter og helsepersonell.

Ved bestått emne skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har bred kunnskap om menneskets grunnleggende behov
 • har kunnskap om sykepleierens rolle og funksjon i sykehjemmet med vekt på forebygging, helsefremming, behandling, lindring, rehabilitering knyttet til pasientgruppen du møter i praksis sykehjem
 • kan beskrive normal utviklings- og aldringsprosess og hvordan menneskers behov endres med alder og helsesvikt
 • har grunnleggende kunnskap om verdighet i langtidshjem
 • har kunnskap om ledelse og organisering av helsetjenesten

Ferdigheter

Studenten

 • anvender kunnskap om aldringsprosessen og sykdom hos eldre i sykepleiefaglige vurderinger 
 • kan ivareta grunnleggende behov hos pasienter på sykehjem ved å samle data, faglig vurdere, iverksette sykepleietiltak, og synliggjøre disse i pasientjournal
 • kan iverksette helsefremmende og forebyggende tiltak for å styrke pasientens ressurser og fremme mestring
 • kan anvende kunnskap om hygieniske prinsipper i pleie og praktiske ferdigheter
 • kan gjennomføre stell av pasienter med et godt håndlag, ivareta integritet og verdighet
 • anvender kunnskap i generell farmakologi og medikamenthåndtering
 • kan anvende taushets- og dokumentasjonsplikt
 • kan planlegge og utøve sykepleie til en liten gruppe pasienter
 • kan anvende kulturkompetanse og kulturforståelse i vurdering, planlegging, gjennomføring og evaluering av sykepleie
 • kan vurdere situasjoner som kan utvikle seg truende for pasienter og ansatte, og kan iverksette tiltak for å forebygge slike hendelser
 • kan anvende teknologi og digitale løsninger i den hensikt å understøtte pasienters og pårørendes ressurser, mestringsmuligheter og medvirkning

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre målrettede samarbeidsprosesser med pasienter, pårørende og andre tjenesteutøvere
 • viser gode samarbeidsevner  
 • kan reflektere over faglige og etiske problemstillinger i sykehjem
 • kan planlegge og gjennomføre kommunikasjon og samhandling med pasienter og pårørende basert på respekt, medbestemmelse og integritet
 • har kunnskap om sykepleierens yrkesetiske retningslinjer
 • kan reflektere over egen evne til å utføre omsorgsfull og forsvarlig sykepleie
 • kan vise respekt for pasient, pårørende og medarbeidere
 • kjenner til kvalitetsindikatorer og standard terminologi i dokumentasjon av sykepleie
 • kjenner til språklige utfordringer og ulik kulturell bakgrunn som utfordrer ivaretakelsen av kvalitet og pasientsikkerhet og bruk av tolk

Innhold

 • ivaretakelse av grunnleggende behov
 • pasienters opplevelse av sin livssituasjon på sykehjem med fokus på mestring, identitet og medbestemmelse
 • sykehjem som en helsefremmede arena
 • sykepleie til eldre og eldre i livets sluttfase
 • sykepleie til og behandling av pasienter med sykdommer som hjertesvikt, hjerneinfarkt, kols, diabetes type II, demens, muskel- og skjelettsykdommer og parkinson
 • eldre og medikamenter
 • legemiddelhåndtering
 • dokumentasjon
 • pasientsikkerhet
 • etikk
 • det gode stellet
 • kommunikasjon med pasienter, pårørende, veiledere, andre yrkesgrupper
 • taushetsplikt
 • tverrprofesjonelt samarbeid
 • praktiske ferdigheter
 • ledelse og organisering
 • yrkesetiske retningslinjer
 • kunnskapsbasert praksis

Arbeids- og undervisningsformer

Total 10 ukers praksis i sykehjem. Første 4 ukene dekkes på vårsemester (2. sem) i tilknyttning med emnet sykepleie til eldre (SYD1004) på et selvvalgt praksisted . De resterende 6 ukene gjennomføres som en veiledet praksisperiode på høstsemester (3.sem) ved høgskolens avtalefestede praksissteder. Det er krav om minimum 90 % oppmøte i praksis.

 

 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 4 ukers observasjonspraksis

Eksamen

Lærer fra høgskolen og hovedveileder/kontaktsykepleier i praksisfeltet vurderer praksisperioden til Bestått/Ikke bestått