Language: NOR | ENG
2021/2022

4DPRAPSY - Ny Praksis i psykisk helsearbeid

Læringsutbytte

Praksisperioden omhandler psykisk helsearbeid, relasjonelle ferdigheter og faktorer som fremmer og hemmer psykisk helse for individet og grupper av mennesker. Psykisk helsearbeid omhandler kartlegging, utredning, behandling og sykepleie i et tverrprofesjonelt samarbeid og studenten utvikler en handlingskompetanse i utøvelsen av sykepleie til pasienter med psykiske helseutfordringer.

 

 

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om psykiske lidelser, symptomer, behandling og sykepleie til pasienter med psykiske lidelser
 • kunnskap om hvordan psykoser, personlighetsforstyrrelser, angst, depresjon, stemningslidelse og ruslidelser kan påvirke pasientenes grunnleggende behov og selvforståelse
 • har kunnskap om farmakologi relatert til pasienter med psykiske lidelser og eller rusavhengighet
 • har kunnskap om hva som hemmer og fremmer kommunikasjon og hvordan uhelse og manglende behovstilfredstillelse har innvirkning på terapeutiske relasjoner
 • har innsikt i sosiale og helsemessige problemer inkludert omsorgssvikt, vold, overgrep, rus- og sosioøkonomiske problemer og kan identifisere og følge opp mennesker med slike utfordringer, samt kunne sette inn nødvendige tiltak og/eller behandling, eller henvise videre. Videre ha kunnskap om tema rundt barn og omsorgssvikt, vold og overgrep.

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan ivareta grunnleggende behov hos pasienter med psykiske lidelser og rusmisbruk ved å observere, faglig vurdere, planlegge og iverksette sykepleietiltak, evaluere og dokumenter
 • kan anvende kunnskap om somatisk sykdom, psykiske lidelser og rusavhengighet i sykepleiefaglige vurderinger 
 • kan bidra til å styrke pasientens egenomsorg med fokus på mestring og selvbilde
 • kan beherske kommunikasjon i den hensikt å bygge relasjoner til pasienter med psykiske lidelser
 • kan anvende kunnskap i farmakologi, tilegner seg ny kunnskap om aktuelle medikamenter til pasienter med psykiske lidelser og håndtere legemidler innen psykisk helsearbeid i tråd med lover og forskrifter
 • kan delta aktivt i miljøbehandling og iverksette helsefremmende tiltak
 • kan synliggjøre brukermedvirkning gjennom dokumentasjon av sykepleie i pasientens journal
 • kan bidra til å ivareta pårørendes behov for informasjon, støtte, håp og mening

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over og diskutere sykepleierens profesjonsidentitet innen psykisk helsearbeid
 • kan reflektere over hvordan pasienters rettigheter og brukerperspektiv blir ivaretatt
 • kan møte pasienter og pårørende med omsorg, innlevelse og moralsk ansvarlighet
 • kan reflektere og begrunne etiske valg i sykepleien til pasienter og pårørende 
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor relevante fagområder, og bidra til tverrprofesjonelt og tverretatlig samarbeid for å sikre helhetlig omsorg for pasienten
 • tar ansvar for å sette seg inn i aktuelle lovverk som styrer psykisk helsearbeid i kommune- og spesialisthelsetjenesten

Innhold

 • Pasient og pårørendes opplevelser i forbindelse med psykiske lidelser/ rusmisbruk: selvbilde, nettverk, håp og mening
 • Ivaretagelse av pasientens egenomsorg /grunnleggende behov
 • Empowerment: Brukerperspektiv – brukermedvirkning – recovery - mestring
 • Kommunikasjon: Sykepleie basert på alliansebygging og relasjonskompetanse
 • Dokumentasjon med vekt på brukermedvirkning
 • Profesjonsidentitet: Sykepleierens ansvar, rolle og funksjon i psykisk helsearbeid
 • Miljøbehandling / forebyggende og helsefremmende funksjon
 • Tverrprofesjonelt og tverretatlig samarbeid
 • Etiske utfordringer i psykisk helsearbeid som makt, tvang, integritet, verdighet, medbestemmelse og samarbeid
 • Psykofarmaka: Virkning/ bivirkning av medikamenter
 • Yrkesetiske retningslinjer

Arbeids- og undervisningsformer

8 ukers veiledet praksis med fokus på pasienter med psykiske lidelser. Det er krav om minimum 90 % oppmøte i praksis.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Ingen spesielle krav

Eksamen

Lærer fra høgskolen og hovedveileder/kontaktsykepleier i praksisfeltet vurderer praksisperioden til Bestått/ Ikke bestått