Language: NOR | ENG
2021/2022

48ERNÆR1 Ernæring, helse og kostholdsveiledning

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har grunnleggende kunnskap om makro- og mikronæringsstoffer
 • har grunnlegende kunnskap om hvordan kroppen omdanner maten til energi (ATP) har grunnleggende kunnskap om kroppens næringsbehov og statlige anbefalinger
 • har kunnskap om livsstilssykdommer og kostholdets betydning for utvikling av disse
 • har kunnskap om ernæringsutviklingen nasjonalt
 • har kunnskap om norsk ernæringspolitikk
 • har kunnskap om kroppssammensetning og antropometri
 • har kunnskap om innsamling og analyse av kostholdsdata
 • har kunnskap om ernæringens betydning i forbindelse med fysisk aktivitet

Ferdigheter

Studenten

 • kan vurdere helserisiko med basis i antropometriske mål
 • kan vurdere og drøfte artikler og utsagn, samt utvise kildekritikk
 • kan omsette teoretisk kunnskap til gjennomføring i praksis
 • kan formidle ernæringsbudskap på en oversiktlig og klar måte
 • kan vurdere et kosthold og sette opp individuelt tilpassede kostplaner

Generell kompetanse

Studenten

 • forstår næringsstoffenes betydning for opprettholdelse av normale, kroppslige funksjoner og inneha kunnskapen til å optimalisere og tilrettelegge kostholdet til enkeltindivider og i grupper.

Innhold

 • Makro- og mikronæringsstoffer
 • Energimetabolismen
 • Fordøyelse og fordøyelsesorganer
 • Norske og nordiske anbefalinger
 • Kosthold i henhold til næringsstoffanbefalinger
 • Utviklingen i det norske kostholdet
 • Kosthold i ulike livsfaser
 • Overfølsomhetsreaksjoner
 • Livsstilssykdommer
 • Kosthold i forhold til fysisk aktivitet
 • Mattrygghet
 • Matvarekunnskap
 • Matvarenes mikrobiologi
 • Motedietter
 • Norsk ernæringspolitikk
 • Etikk
 • Kildekritikk og litteratursøk

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil foregå som videoforelesninger, direktestrømming (Zoom), interaktive oppgaver, instruksjonsfilmer, videodemonstrasjoner, selvstudium, innleveringer (skriftlig og video) og oppgaveveiledning.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Utarbeiding og tilpasning av kostplan i forhold til Nordic Nutrition Recommendation (skriftlig innlevering)
 • 1 tidsbegrenset (time limit) test på Canvas innen makronæringsstoffer
 • 1 tidsbegrenset (time limit) test på Canvas innen mikronæringstoffer
 • Gjennomføring av veiledningssamtale basert på caseoppgave (videomøte med faglærer)

Eksamen

1 ukes individuell skriftlig hjemmeeksamen som vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.