Language: NOR | ENG
2021/2022

6JB201 Økonomi og næringsutvikling

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om bedriftsøkonomiske aspekter ved bioøkonomiske næringer (typisk basert på jordbruk, skogbruk og utmark)
 • kan anvende faglig kunnskap til næringsutvikling (ressurs-, tjeneste- og produktutvikling) innen bioøkonomiske næringer
 • har kunnskap om forretningsplanutvikling, inklusive organisasjons- og markedskunnskap
 • har kunnskap om entreprenørskap og innovasjon/utviklingsarbeid
 • kan gjennom jobbing med utviklingsoppgaver oppdatere sin kunnskap med hensyn til økonomi og næringsutvikling
 • har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet 

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap og begrunne sine valg på problemstillinger knyttet til økonomi og næringsutvikling av bioøkonomibaserte næringer, for eksempel sette opp investeringsanalyser, driftsgreinanalyser og budsjetter
 • kan identifisere og utvikle forretningspotensialer innenfor bioøkonomibasert næringsliv
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling innen økonomi og næringsutvikling
 • kan gjennomføre en utviklingsprosess fra idé til forretningsplan, inklusive strategier for organisering, salg og markedsføring
 • behersker praktiske planleggingsverktøy, teknikker og uttrykksformer som brukes innen fagområdet 

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i økonomistyring og bedriftsøkonomiske begreper
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i team
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innen fagfeltet økonomi og næringsutvikling, og kan formidle sentralt fagstoff innen dette fagfeltet både skriftlig og muntlig
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

Innhold

 • Bedriftsøkonomi anvendt på landbruk og naturressurser
 • Investerings- og finansieringsanalyse
 • Forretningsplan
 • Markedskunnskap
 • Organisasjonslære
 • Ressurs-, tjeneste- og produktutvikling
 • Salg og markedsføring
 • Innovasjon og entreprenørskap

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Planleggings- og seminaroppgaver (gruppearbeid)
 • Selvstudier
 • Studentpresentasjoner

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • En muntlig presentasjon av en gruppeplanleggingsoppgave inntil seks studenter

Ved gruppeoppgave står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven/prestasjonen.

Eksamen

 • En skriftlig oppgave i gruppe med maks fire studenter (vektes 25%)
 • 5 timers individuell skriftlig skoleeksamen (vektes 75%)

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått. Ved gruppeeksamen står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven.

Emneevaluering – kvalitetssystem

Til vanlig skal det gjennomføres evaluering av alle emner. Tidspunkt og metode avgjøres i samråd med tillitsvalgte studenter. Emneansvarlig har ansvar for at evalueringen gjennomføres.