Language: NOR | ENG
2020/2021

VPL2900 Faglig fordypning

Læringsutbytte

Ved fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

 • Har kunnskap om forskningsmetode og prinsipper og begreper for vurdering av vitenskapelig kvalitet

Ferdigheter:

Studenten

 • Kan anvende faglig kunnskap, relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeider og vitenskapelige metoder som grunnlag for å belyse praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • Kan beherske relevante uttrykksformer for å formidle fagkunnskap

Generell kompetanse:

Studenten

 • Har innsikt i relevante fag- og etiske problemstillinger i vernepleierens yrkesutøvelse og kan identifisere, reflektere over og håndtere disse i tjenesteutøvelsen gjennom faglig skjønn
 • Kan formidle sentralt fagstoff om miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering skriftlig og muntlig for å bidra til utvikling av god praksis.
 • Kan formidle faglige synspunkter og erfaringsbasert kunnskap knyttet til funksjonshemmedes rettigheter for å bidra til selvbestemmelse og likeverdig samfunnsdeltakelse for personer med funksjonsnedsettelser
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innen fagområdet om problemstillinger som oppstår når selvbestemmelse utfordres, og gjennom dette bidra til utvikling av faglig forsvarlig praksis og forebygging av tvang.
  • Har innsikt i forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet og metoder for systematisk innhenting av brukers erfaring.
  •  Har innsikt i kvalitetsarbeid, kan vurdere risiko for uønskede hendelser og kjenner til metoder for å følge opp dette systematisk gjennom kvalitets-, varslings- og avvikshåndteringssystemer.

Innhold

Faglig fordypning skal ta utgangspunkt i et sentralt vernepleiefaglig tema. Den faglige fordypningen må reflektere forholdet mellom teori og praksis i profesjonsutøvelsen. 

Den faglige fordypningen kan ta form av:

 • Et faglig utviklingsarbeid
  • Skriftlig fremstilling/rapport. 
  • Basert på bestilling fra praksisfeltet eller en selvvalgt problemstilling med relevans for sosialt arbeid
  • Utviklingsarbeidet vil kunne innebære å kartlegge, dokumentere, beskrive, analysere, foreslå tiltak og/eller utvikle et produkt, for eksempel film(er) tenkt til undervisning/faglig utvikling
 • En bacheloroppgave
  • Skriftlig akademisk tekst.
  • Basert på selvvalgt tema/problemstilling med relevans for sosialt arbeid
 • En fagartikkel eller essay
  • Skriftlig produkt med mål om publisering i et fagtidsskrift.
  • Basert på selvvalgt tema/problemstilling med relevans for sosialt arbeid

Fordypningsoppgaven kan gjennomføres alene eller i gruppe på to, og 

Fordypningsemnet vektlegger din evne til å formulere og analysere en problemstilling, innhente, analysere og presentere data på en strukturert og faglig tilfredsstillende måte. Det vektlegges at du skal kunne anvende teori og metoder relevant for vernepleiere, og vise omfattende kunnskap om et selvvalgt fordypningstema. Det forventes en skriftlig formidling av prosessen som ledet til oppgavens sluttprodukt.

Arbeids- og undervisningsformer

Fordypningsoppgaven kan gjennomføres alene eller to sammen. Ved oppstart vil det bli gitt undervisning om formelle krav til fordypningsoppgaven. Det benyttes en variasjon av ulike læringsaktiviteter slik som digitale læringsverktøy, forelesninger, gruppearbeid, individuelt arbeid, skriftlige og muntlige presentasjoner.

Underveis i skriveperioden vil det bli gitt tilbud om både individuell- og gruppeveiledning.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Skriftlige arbeider
  • Prosjektskisse skal leveres senest 2 uker etter oppstart av emnet.
 • Veiledning
  • Individuelt og gruppe.

Omfang og innhold vil fremgå av undervisningsplanen.

Eksamen

Eksamen gjennom føres i form av en av følgende alternativer:

-          Fordypningsarbeid

-          Bacheloroppgave (akademisk sjanger)

-          Fagartikkel

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.