Language: NOR | ENG
2020/2021

VPL2103 Helse og helsehjelp

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om sammenhenger mellom helse, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse og sykdom i et individ-, samfunns- og livsløpsperspektiv
 •  har bred kunnskap om folkehelsearbeid, sykdomsforebygging og helsefremming på individ-, gruppe- og samfunnsnivå
 •  har bred kunnskap om hvordan helsesvikt, sykdom og funksjonsnedsettelser påvirker fysiske, kognitive og sosiale funksjoner i et livsløpsperspektiv
 •  har kunnskap om menneskets fysiologi, anatomi, grunnleggende behov og utvikling i et livsløpsperspektiv
 •  har kunnskap om symptomer og behandling av de vanligste somatiske og psykiske sykdommene innen fagområdet
 •  kjenner til aktuelle pasientforløp

Ferdigheter

Studenten

 •  kan anvende faglig kunnskap for å bidra til god folkehelse gjennom helsefremming og sykdomsforebygging i et livsløpsperspektiv
 • kan anvende faglig kunnskap for å identifisere symptomer på sykdom og sette inn nødvendige behandlingstiltak, samt ved behov innhente bistand hos annet helsepersonell eller henvise videre for å sikre forsvarlig bistand til personer med behov for helsehjelp
 •  kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid i pasientopplæring
 •  kan anvende faglig kunnskap om livreddende førstehjelp

Generell kompetanse

Studenten

 •  har innsikt i teorier, prosesser og metoder som kreves for å tilby koordinert, sammenhengende og kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering
 •  kan planlegge og gjennomføre daglig omsorg, grunnleggende pleieprosedyrer og legemiddelhåndtering etter gjeldende forskrifter på en omsorgsfull og faglig forsvarlig måte
 •  kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere forsvarlig helsehjelp i samarbeid med brukere og andre profesjoner med utgangspunkt i respekten for den enkeltes verdighet og behov
 • har innsikt i sammenhengene mellom helse, utdanning, arbeid og levekår, og kan anvende dette i sin tjenesteutøvelse overfor enkeltpersoner og grupper i samfunnet, for å bidra til god folkehelse og arbeidsinkludering

Innhold

Emnet innebærer teoristudier 15 stp og praksisstudier 15 stp. Det faglige innholdet i emnetretter søkelyset på fysiske, mentale, kognitive, sosiale og kulturelle dimensjoners innvirkning på funksjonsnedsettelser.  I vernepleiernes yrkesutøvelse vektlegges den gjensidige sammenhengen mellom disse. I helsehjelp er habilitering/ rehabilitering, kulturelle aktiviteter, pleiepreget omsorg, helsefaglige prosedyrer og legemiddelhåndtering sentralt. Praksisstudiene er innen tjenester i kommunehelsetjeneste i slik som helsehus, demensomsorg og hjemmetjeneste.  Teoristudiene vektlegger spesielt den fysiske dimensjonen, og tar opp temaer som hygiene, mikrobiologi og sykdomslære, og helsefaglige prosedyrer.

Temaer:

 • Sammenhengen mellom omgivelser og funksjonsnedsettelser
 • Habilitering/Rehabilitering
 • Kulturelle aktiviteter
 • Pleiepreget omsorg
 • Helsefaglige prosedyrer
 • Legemiddelhåndtering
 • Hygiene
 • Mikrobiologi
 • Sykdomslære

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene vektlegger studentaktive læringsformer, og vil variere mellom forelesninger, ferdighetsundervisning, individuelt student- og gruppearbeid og 8 ukers veiledet praksis.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Skriftlige arbeider som lærekontrakt og logger.

Eksamen

 • Individuell hjemmeeksamen over 96 timer (4 dager). Eksamen vurderes til bestått/ikke bestått. 
 • Vurdering av praksis i henhold til læringsutytter og gjeldende retningslinje for praksis. Praksis vurderes til bestått/ikke bestått.  

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.