Language: NOR | ENG
2020/2021

VPL2102 Sosial innovasjon og kunnskapsbasert praksis

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 •  har kunnskap om hvordan samfunnet er bygd opp, fungerer og endres, og hvordan enkeltmenneskers atferd og situasjon påvirkes av det samfunnet de er en del av
 •  har kunnskap om samenes status som urfolk og om samenes rettigheter, særlig innenfor helse- og sosialfeltet
 •  kjenner til minoriteters rettigheter, og har kunnskap om og forståelse for deres status som minoritet.
 •  har kunnskap om velferdsteknologi og hvordan velferdsteknologiske løsninger på nye måter kan tas i bruk i tjenestene for å understøtte den enkeltes ressurser og mestringsmuligheter
 •  kjenner til brukerdrevet og sosial innovasjon i forhold til inkluderende arbeidsliv

 

Ferdigheter

Kandidaten

 •  kan anvende faglig kunnskap for å kritisk diskutere egen arbeidsprosess og ulike modeller i vernepleiefaglig arbeid
 •  kan anvende faglig kunnskap for å initiere og bidra til nye samarbeidsformer ved tverrfaglig samhandling
 •  kan anvende faglig kunnskap for å iverksette nødvendige tiltak, behandlinger og/eller innovative løsninger ved sosiale problemer, eller henvise ved behov
 •  kan anvende faglig kunnskap for å fremme inkludering, likestilling og deltakelse i alle deler av samfunnslivet og i et livsløpsperspektiv
 •  kan anvende oppdatert kunnskap om helse -og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse for å sikre likeverdige og faglig forsvarlige tilbud til tjenestemottakerne
 •  kan beherske samtaler med barn om tema som omsorgssvikt, vold og overgrep.

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 •  kan planlegge, gjennomføre og evaluere veiledning av enkeltpersoner og grupper som er i lærings-mestrings og endringsprosesser
 •  kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre og gjennom samhandling bidra til nye måter å utvikle god praksis innenfor fagområdet.
 •  kan planlegge og gjennomføre nytenkning og tjenesteinnovasjon for å bidra til systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser i samarbeid med brukere, pårørende, arbeidsgivere, andre tjenesteytere og aktører

Innhold

Det faglige innholdet i emnet Sosial innovasjon og kunnskapsbasert praksis retter søkelyset mot samskaping med målgruppen, arbeidslivet og frivillig sektor, og studentens evne til å anvende faglig kunnskap og vurdere forsknings- og utviklingsarbeid og vitenskapelige metoder for å fremme brukermedvirkning, brukerkunnskap, forskningskunnskap og sosial innovasjon.

Temaer:

 • Samskaping
 • Medforskning
 • Sosial innovasjon
 • Deltagelse
 • Brukermedvirkning
 • Samfunnsmessige og sosiale barrierer

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene består av studentaktive læringsformer og vil variere mellom deltakelse på varierte undervisningsopplegg og seminarer sammen med målgruppen og fagfeltet, samt praksisstudier.

Arbeidsformene vektlegger studentaktive læringsformer, og vil variere mellom forelesninger, gruppe- og prosjektarbeid. Praksisdimensjonen av utdanningen vil i dette emnet først og fremst ha form av prosjektarbeid i samarbeid med brukere og praksissteder. All praksis i emnet er sammenhengende og foregår parallelt med undervisning.Det er totalt ca 40 dager (hver dag med 8 timer) praksis. Krav til tilstedeværelse er minimum 90%.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Muntlig gruppepresentasjon av prosjektenes planlegging, gjennomføring og faglig begrunnelse for medstudenter og deltagere
 • Skriftlig individuell prosjektrapport/logg som tydeliggjør læringsutbytter
 • Minimum 90% deltagelse på seminarer

Eksamen

 1. 3 timers individuell digital skoleeksamen, basert på sentral teori knyttet til emnets temaer. Vurderes med graderte karakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. 
 2. Vurdering av praksis i henhold til læringsutbytter og gjeldende retningslinje for praksis. Praksis vurderes til bestått/ikke bestått. 

Begge deleksamener må være bestått for å få endelig karakter i emnet.