Language: NOR | ENG
2020/2021

VPL2101 Etiske og juridiske rammer for vernepleiefaglig arbeid

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om sentrale etiske teorier for vernepleiefaglig arbeid
 • kjenner til politiske og administrative beslutningsprosesser, de vanligste modellene for organisering og styring av velferdstjenester og rollen vernepleieren har som helse- og sosialpolitisk aktør
 •  har bred kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, kultur, funksjonsnedsettelse, diagnose, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, slik at kandidaten bidrar til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet
 •  har bred kunnskap om konvensjoner, lover og regler for å sikre funksjonshemmedes rettigheter, og samiske brukeres rettigheter som urfolk
 •  har bred kunnskap om forholdet mellom funksjonsnedsettelse, funksjonshemning og funksjonshemming og hvordan funksjonshemmende barrierer kan bygges ned
 •  har bred kunnskap om selvbestemmelse og brukermedvirkning
 •  har kunnskap om helse- og velferdssystemet, gjeldende lov- og regelverk og veiledere innen fagområdet og hvordan helse- og sosialpolitiske føringer påvirker tjenesteutøvelsen og tjenestemottageres livssituasjon
 •  har kunnskap om hvordan sosial ulikhet og sosiale problemer som omsorgssvikt, vold, overgrep, mobbing, rus- og sosioøkonomiske problemer påvirker helse, levekår og livskvalitet

 

Ferdigheter

Kandidaten

 •  kan anvende og utvikle individuelle planer i samarbeid med brukere for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester
 •  kan anvende faglig kunnskap, relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeider og vitenskapelige metoder som grunnlag for å belyse praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 •  kan beherske relevante uttrykksformer for å dokumentere og formidle fagkunnskap tilpasset formål og målgruppe.

Innhold

Det faglige innholdet i emnet «Etikk og lovverk» retter søkelyset mot det etiske grunnlaget og de juridiske rammene for vernepleiefaglig arbeid. Studentene skal bli kjent med dette gjennom å lære om sentrale etiske teorier og om rettsreglene innenfor sosialrett og helserett. Studentene skal også lære å anvende disse rettsreglene i konkrete situasjoner i yrkesutøvelsen. Videre tar emnet opp menneskeverd, menneskerettigheter og rettssikkerhet.

 Temaer:

 • Etiske teorier
 • Aktuelle lover og rettsanvendelse
 • Perspektiver på menneske, fag og samfunn
 • Rettsstat og demokrati
 • Etisk refleksjon
 • Akademisk kritikk

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene består av studentaktive læringsformer og vil variere mellom deltakelse på varierte undervisningsopplegg og seminarer sammen med fagfeltet, samt praksisstudier.

All praksis i emnet er sammenhengende og foregår parallelt med undervisning. Det er totalt ca 40 dager (hver dag med 8 timer) praksis. Krav til tilstedeværelse er minimum 90%.

Det beregnes ca 800 studentarbeidstimer for et emne på 30 studiepoeng.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Fremlegg på seminar og i praksis
 • Skriftlige gruppearbeider knyttet til etisk dilemma og til juridisk drøftelse
 • Nettbasert kunnskapstest
 • Minimum 90% deltagelse på seminarer

Eksamen

 1. Praksisrapport, vurderes til bestått /ikke bestått
 2. Skriftlig hjemmeeksamen over 72 timer (3 dager).  Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. 
 3. Vurdering av praksis i henhold til læringsutbytter og gjeldende retningslinje for praksis. Praksis vurderes til bestått/ikke bestått. 

Alle tre deleksamener må være bestått for å få endelig karakter i emnet. 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.