Language: NOR | ENG
2020/2021

VPL1102 Metodisk arbeid

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har bred kunnskap om problemløsning på individ-, gruppe- og systemnivå gjennom observasjon, utredning, utforsking av verdier, ønsker og livsbetingelser, målutforming, tiltaksutforming og evaluering  
 •  har kunnskap om tverrfaglig, tverrprofesjonelt og tverrsektorielt samarbeid
 •  kan reflektere over egen yrkesutøvelse og justere denne under veiledning.
 •  har bred kunnskap om koordinert, sammenhengende og kunnskapsbasert habilitering og rehabilitering med mål om å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse  
 •  har bred kunnskap om miljøarbeid og miljøterapi som grunnlag for vernepleierens miljøterapeutiske arbeid
 •  har bred kunnskap om oppgaver og problemstillinger som aktualiserer miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering  
 •  har kunnskap om generell farmakologi og legemidlers virkninger og bivirkninger     
 •  kan oppdatere sin kunnskap om forsvarlig legemiddelhåndtering  
 •  har kunnskap om hvordan mistanke eller kjennskap til seksuelle og andre overgrep skal håndteres  
 •  kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet i tråd med kunnskapsbasert praksis           

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap for å analysere og vurdere oppgaver og problemstillinger som aktualiserer miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering  
 •  kan anvende faglig kunnskap i utøvelse av beslutningsstøtte  
 • kan anvende relevante metoder i kartleggings- og utredningsarbeid for å identifisere brukeres mål og behov som grunnlag for tiltak
 •  kan anvende faglig kunnskap for å vurdere situasjoner som kan utvikle seg truende for pasienter og ansatte og iverksette tiltak for å forebygge slike hendelser.  

Innhold

Det faglige innholdet i emnet «Metodisk arbeid» retter seg mot vernepleierens kunnskaper, ferdigheter og kompetanser innenfor miljøterapeutisk arbeid og ulike forståelser som ligger til grunn for slik arbeid. Metode forstås som prosessen fra observasjon og kartlegging fram til mål, tiltak og evaluering. Det metodiske arbeidet skal forstås i lys av kritisk tenkning, etikk og et inkludering- og mestringsperspektiv.

Temaer

 • Arbeidsmodeller
 • Veiledning og kommunikasjon om og med fag
 • Kvalitativ og kvantitativ metodebruk
 • Omsorg, miljøarbeid og miljøbehandling
 • Habilitering, rehabilitering og hverdagshabilitering
 • Refleksjoner, lover og etikk i metodisk arbeid
 • Under- og overskuddsatferd
 • Observasjon og kartlegging
  • Verdier, ønsker og styrker
  • Forsterkerkartlegging
  • Telling av atferd
 • Analyse
 • Mål- og tiltaksutforming
 • Forskningsbasert tilnærming
 • Atferdsanalyse

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene består av studentaktive læringsformer og vil variere mellom deltakelse på varierte undervisningsopplegg, seminarer sammen med fagfeltet og praksisstudier.

Undervisningen består av forelesninger, ulike fleksible undervisningsopplegg, seminardager, gruppearbeid, fremlegg for kullet samt praksis. 

Praksis

I praksis er studentene sammen med vernepleiere og andre faggrupper i praksisfeltet. Det er lagt opp til 44 dager i praksis i løpet av semesteret (22 uker med to dager i uken). Studentene diskuterer og klargjør hvilke rammer som styrer praksisen sammen med veiledere, kolleger og skolekontakt. All praksis i emnet er sammenhengende og foregår parallelt med undervisning.

Det er totalt 44 dager (hver dag med 8 timer) praksis. Krav til tilstedeværelse er minimum 90%.

 

Det beregnes ca 800 studentarbeidstimer for et emne på 30 studiepoeng.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Flervalgsprøve metodisk arbeid
 • Caseoppgaver/praksisoppgave med framlegg
 • Minimum 90 % deltagelse på seminarer

Eksamen

 1. Praktisk/metodisk oppgave. Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. 
 2. Vurdering av praksis i henhold til læringsutbytter og gjeldende retningslinje for praksis. Vurderes til bestått/ikke bestått. 
 3. Intern prøve i legemiddellære/-administrasjon/-regning. Vurderes til bestått/ikke bestått. 

Alle 3 deler må være bestått for å få endelig karakter i emnet. 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.