Language: NOR | ENG
2020/2021

SPE2110/1 Individ, institusjon og fellesskap

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • har kunnskap om barnehage og skole som samfunnsinstitusjon
 • har kunnskap om lovverk og retningslinjer som rammer inn og regulerer blant annet retten til spesialpedagogiske tiltak
 • har innsikt i spesialpedagogens profesjonsrolle knyttet til institusjonelle krav og utfordringer
 • har kunnskap om observasjon som pedagogisk metode

Ferdigheter
Studenten

 • kan anvende lovverk både på individ- og institusjonsnivå i en spesialpedagogisk kontekst
 • kan benytte resultater fra forskning og utviklingsarbeid som grunnlag for å reflektere rundt institusjonalisering og spesialpedagogens rolle
 • kan utarbeide et observasjonsrammeverk forankret i faglitteratur, anvende dette i praksis og evaluere det i lys av i teori
 • kan kritisk reflektere rundt etiske utfordringer ved observasjon som pedagogisk metode, teoretisk og praktisk

Generell kompetanse
Studenten

 • har innsikt i relevant forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet, og kunne søke etter, analysere og vurdere dette kritisk
 • kan gjøre rede for sentrale spesialpedagogiske problemstillinger i eget arbeid og som deltaker i faglige fellesskap, og argumentere og begrunne disse faglig
 • kan vurdere generell bruk og kjenner begrunnelser for observasjonsverktøy som pedagogisk metode
 • kan trekke ut hovedlinjer fra pensum, være analytiske, kritiske og reflekterte over praksis

Innhold

 • Barnehage og skole betraktes som samfunnsinstitusjoner
 • Utviklingen av det moderne velferdssamfunn, institusjonalisering og profesjonalisering knyttet til barnehage og skole.
 • Forholdet mellom individ og institusjon aktualiseres gjennom lovverk og retningslinjer som regulerer forholdet mellom stat/person og individ/ fellesskap.
 • Rettigheter knyttet til spesialpedagogiske tiltak i barnehage og skole, og hvem som er involvert i disse prosessene.
 • Spesialpedagogen som profesjonsutøver- i møte med individet og institusjonen.
 • Observasjon, som pedagogisk metode, tematiseres, prøves ut og vurderes kritisk - gjennom teori og praksiserfaring.

Emnet legger vekt på å formidle nyere forskning som omhandler temaene i emnet.

 

Praksis:

Praksis i dette emnet er en deltakende observasjonspraksis, og studentene skal få innblikk i

 • hvordan den aktuelle institusjonen arbeider med det spesialpedagogiske feltet
 • hvem som er involvert i arbeidet
 • institusjonens generelle arbeid med forebygging og utvikling av gode læringsmiljøer

I praksisen vil praksisstedet utgjøre studiearenaen, hvor studenten gjennom både aktiv deltakelse og observasjon skaffer seg kunnskap om praksisstedet og om forholdet mellom individ og institusjon.

Høgskolen har avtaler med et visst antall praksissteder, men studentene kan også finne et foretrukket praksissted selv. Praksissted med veileder må da godkjennes av høgskolen i god tid før praksis starter.

All praktisk informasjon angående praksis er samlet i et eget praksishefte. Heftet retter seg mot praksissted og student. Her defineres mål for praksis, forventninger til de ulike involverte og en fordeling av ansvar.

Studentene på Bachelor i pedagogikk kan måtte fremlegge politiattest i forbindelse med praksis. For studentene ved Bachelor i spesialpedagogikk er det krav om politiattest i forbindelse med opptaket.

Arbeids- og undervisningsformer

 • 3 ukers observasjonspraksis – sentralt i emnet
 • Forelesninger
 • Seminarer
 • Gruppearbeid
 • Arbeidskrav – forberedelser til praksis
 • Veiledning – knyttet til arbeidskrav

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Arbeidskrav 1: en individuell skriftlig oppgave på ca 5000 ord. Dette arbeidet skal ha fokus på å bygge et bredt faglig og teoretisk grunnlag for å utvikle et rammeverk og fokus for observasjonspraksisen.
 • Arbeidskrav 2: levere inn et dokument som viser valg av rammer og fokusområder for studentens praksis, med beskrivelser og faglige begrunnelser
 • Gjennomføre 15 dager med praksis
 • 75% obligatorisk fremmøte til undervisning

Eksamen

Individuell mappeeksamen.

Mappen skal inneholde

 • arbeidskrav 1 og 2
 • praksisrapport

Mappen vurderes som helhet.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle