Language: NOR | ENG
2020/2021

29ENG217-1 Working with Oral and Written Texts

Læringsutbytte

En student med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

Studenten

 • har kjennskap til noen sentrale teorier om fremmedspråksopplæring
 • har kjennskap til ulike typer tekst samt normer for akademisk tekstproduksjon, ansvarlig kildebruk og personvern
 • har kunnskap om lesing og skriving som prosesser
 • har kjennskap til gjeldende læreplan for engelsk og nasjonale prøver

Ferdigheter:

Studenten

 • kan bruke engelsk sikkert og funksjonelt muntlig og skriftlig, og være en god språkmodell for elevene
 • kan analysere, velge ut og tilrettelegge for arbeid med engelskspråklige tekster for barn og unge, samt anvende et presist og tilpasset begrepsapparat i arbeid med tekst
 • kan tilrettelegge for at elevene kan skape muntlige, skriftlige og sammensatte tekster
 • kan velge ut og tilrettelegge arbeid med tekster fra engelsktalende land for barn og unge på en variert, utfordrende og inspirerende måte
 • kan bruke digitale læringskilder og verktøy på en kritisk måte i egen kunnskapsutvikling og pedagogisk arbeid med elever
 • kan bruke muntlige aktiviteter som utgangspunkt for skriftlige aktiviteter og omvendt
 • kan vurdere elevenes måloppnåelse, og begrunne vurderingene

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å løse identifiserte utfordringer knyttet til elevers læring og utvikling i engelskfaget
 • kan reflektere over egen læring og praksis i forhold til etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges personlige vekst
 • kan vedlikeholde og utvikle egen språklige og fagdidaktiske kompetanse

Innhold

 • Tekster, inkludert multimediale tekster, egnet til å fremme språklig og interkulturell læring.
 • Elevers egne muntlige og skriftlige tekstproduksjoner, inkludert digitale tekster.
 • Vurdering av elevtekster.
 • Kollegaveiledning.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen går over ett semester og er i stor grad nettbasert med bruk av høgskolens studiestøttestysem. Periodene mellom samlingene brukes til veiledet arbeid individuelt, parvis og i grupper. Kunnskap og innsikt fra studiet brukes og utvikles allerede under studietiden gjennom praksisnære arbeidsoppgaver. En viktig del av studiet er et praksisorientert utviklingsarbeid som bør involvere kollegiet på egen arbeidsplass slik at kunnskapsdeling finner sted.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltakelse på alle samlingene.
 • Minst tre skriftlige og/eller muntlige underveisoppgaver tilknyttet utviklingsoppgaven. 

Eksamen

Individuell utviklingsoppgave på ca. 6000 ord forankret i en fagdidaktisk problemstilling. I vurderingen legges det vekt på innhold og språkferdigheter i engelsk. Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.