Language: NOR | ENG
2020/2021

29ENG217-2 Literature, Culture and Teaching English

Læringsutbytte

En student med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:
Studenten

 • har kunnskap om barnelitteratur i engelsktalende land
 • har kunnskap om levesett og kulturuttrykk i engelsktalende land
 • har kunnskap om tekster for barn og unge som fremmer interkulturell læring, samt innsikt i språkstimulerende bruk av tekster i undervisningen
 • har kunnskap om hvordan muntlig og skriftlig språk kan integreres i inspirerende og meningsfulle aktiviteter
 • har kunnskap om digitale læringsarenaer, inkludert film, egnet for barne- og mellomtrinnet

Ferdigheter:
Studenten

 • kan velge ut og legge til rette for elevers arbeid med engelskspråklige tekster og film
 • kan bruke engelsk muntlig og skriftlig i ulike situasjoner og sjangere med presisjon, flyt og sammenheng
 • kan anvende fagkunnskapen didaktisk og reflektert i henhold til gjeldende læreplan for grunnskolen og kritisk vurdere egen undervisning
 • kan planlegge, lede og vurdere elevers læringsarbeid på en måte som tar hensyn til mangfoldet i elevgruppen når det gjelder ulike behov og ulik kulturell og språklig bakgrunn 

 

Generell kompetanse:
Studenten

 • kan formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å løse identifiserte utfordringer knyttet til elevers læring og utvikling i engelskfaget
 • kan reflektere over egen læring og praksis i forhold til etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges personlige vekst
 • kan vedlikeholde og utvikle egen språklig og fagdidaktisk kompetanse

Innhold

 • Et utvalg tekster og andre kulturelle uttrykk egnet til å fremme studentenes kjennskap til engelskspråklig litteratur og kultur.
 • Et utvalg tekster med fokus på barnelitteratur og -kulturuttrykk.
 • Et utvalg tekster egnet til å utvikle studentenes engelskspråklige og litteraturfaglige kompetanse.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen går over ett semester og er i stor grad nettbasert med bruk av høgskolens studiestøttestysem. Periodene mellom samlingene brukes til veiledet arbeid individuelt, parvis og i grupper. Kunnskap og innsikt fra studiet brukes og utvikles allerede under studietiden gjennom praksisnære arbeidsoppgaver.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltakelse på alle samlingene.
 • Minst tre skriftlige og/eller muntlige arbeider som nærmere beskrevet i semesterplanen. 

Eksamen

Individuell mappeeksamen med inntil fire arbeider. I vurderingen legges det vekt på både innhold og språkferdigheter i engelsk. Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.