Language: NOR | ENG
2020/2021

29NOR2813-1 Litteratur og historie

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om et bredt utvalg litterære tekster ut fra et historisk perspektiv
 • har kunnskap om litteraturhistorisk periodisering og problemstillinger knyttet til litteraturfagets tradisjoner og egenart
 • kjenner til litteraturdidaktisk forskning, for eksempel knyttet til ulike historiske tilnærmingsmåter til litteraturarbeidet i skolen

Ferdigheter

Kandidaten

 • har god skriftlig uttrykksevne og behersker både bokmål og nynorsk
 • kan analysere og tolke litterære tekster formelt og tematisk, samt plassere dem i en litteratur- og kulturhistorisk sammenheng
 • behersker relevant metodisk verktøy knyttet til IKT

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan drøfte og formidle sentralt fagstoff
 • viser tekstanalytisk kompetanse og evne til å uttrykke seg faglig
 • kan reflektere over hvordan emnets kunnskaper og ferdigheter kan brukes i arbeid med litteratur i skolen

Innhold

 • Studium av særtrekk ved ulike litteraturhistoriske epoker.
 • Studium av et variert utvalg litterære tekster fra middelalderen til i dag.
 • Betraktning av tekstene i deres litteratur- og kulturhistoriske kontekst.
 • Videreføring av arbeidet med sjanger og praktisk analyse.
 • Refleksjon over ulike historiske oppfatninger av og tilnærminger til litteratur i og utenfor skolen.

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er nettbasert med to samlinger i semesteret. Arbeidsmåtene veksler mellom forelesninger på samlinger og på video, seminarer og nettseminarer, individuelt arbeid, gruppearbeid og annet arbeid på høgskolens studiestøttestysem. Individuelle arbeidskrav, gruppeoppgaver og nettseminarer består av faglige, fagdidaktiske og praksisnære oppgaver.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltagelse på alle samlingene. Studenten er ansvarlig for at tilstedeværelse registreres.
 • Deltagelse på inntil tre nettseminarer.
 • To individuelle arbeidskrav.

Eksamen

6 timers skriftlig individuell eksamen på begge målformer. Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A til F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Godkjent ordbok.