Language: NOR | ENG
2020/2021

29NOR2813-2 Språk og samfunn

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om norsk og nordiske språk ut fra et historisk og sammenliknende perspektiv
 • har kunnskap om språkhistorisk periodisering og problemstillinger knyttet til språkhistorie og språkpolitikk
 • kjenner til sammenliknende forskningsmetoder for å kunne arbeide med eldre norsk og nordisk og moderne talemål (norrønt, dialektologi og sosiolingvistikk)

Ferdigheter

Kandidaten

 • har god skriftlig uttrykksevne på både nynorsk og bokmål
 • kan anvende språkhistorisk kunnskap og kunnskap om norske talemål i praktisk tekstanalyse og undervisning
 • kan undervise i den norske språkhistorien og reflektere over skriftspråklige og talespråklige utfordringer i det flerkulturelle samfunnet, kan reflektere over egen faglig utvikling og justere denne under veiledning
 • kan bruke relevante metodiske verktøy knyttet til IKT

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan drøfte og formidle sentralt fagstoff
 • kan reflektere over hvordan emnets kunnskaper og ferdigheter kan brukes i undervisning

Innhold

 • Tekster fra ulike språkhistoriske perioder fra urnordisk og norrønt til moderne tid.
 • Tekster skrevet på ulike norske talemål og dansk og svensk.
 • Normeringspolitikk og forholdet mellom tale og skrift.
 • Sidemålsdidaktikk og andrespråksdidaktikk i et samfunnsperspektiv.
 • Praktisk språkbruk, nynorsk og bokmål.

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er nettbasert med to samlinger i semesteret. Arbeidsmåtene veksler mellom forelesninger på samlinger og på video, seminarer og nettseminarer, individuelt arbeid, gruppearbeid og annet arbeid på høgskolens studiestøttestysem. Individuelle arbeidskrav, gruppeoppgaver og nettseminarer består av faglige, fagdidaktiske og praksisnære oppgaver.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltagelse på alle samlingene. Studenten er ansvarlig for at tilstedeværelse registreres.
 • Deltagelse på inntil tre nettseminarer.
 • To individuelle arbeidskrav.

Eksamen

6 timers skriftlig individuell eksamen på begge målformer. Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A til F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Godkjent ordbok.