Language: NOR | ENG
2020/2021

29ENG1510-1 English in Use

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap:
Studenten

 • har kunnskap om sentrale strukturer i det engelske språket (formverk, vokabular, tekststruktur og lydsystem) og om kontrastive innlæringsproblemer
 • har kunnskap om egen språklæring
 • har kunnskap om relevante aspekter ved engelsk språkbruk
 • har innsikt i kulturelle konvensjoner for språkbruk

Ferdigheter:
Studenten

 • kan bruke engelsk sikkert og funksjonelt muntlig og skriftlig, og være en god språkmodell for elevene
 • bruke terminologi for å beskrive formverk, vokabular, tekststruktur og lydsystem
 • kan identifisere og diskutere viktige og relevante forskjeller mellom norsk og engelsk språkbruk

Generell kompetanse:
Studenten

 • kan formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å løse identifiserte utfordinger knyttet til elevers læring og utvikling i engelskfaget
 • kan vedlikeholde og utvikle egen språklig og fagdidaktisk kompetanse

Innhold

 • Praktisk engelsk språkbruk
 • Lydsystemet (fonemer, uttale og intonasjon)
 • Grammatikk (morfologi og setningsoppbygging, grunnleggende grammatisk terminologi)
 • Vokabular (inkludert ordbøker)
 • Tekststruktur (tekstbinding, tekstoppbygging og ulike teksttyper)
 • Tekster egnet til å fremme studentenes egen utvikling som lesere og lærere

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen går over ett semester og er i stor grad nettbasert med bruk av høgskolens studiestøttestysem. Periodene mellom samlingene skal brukes til veiledet arbeid individuelt, parvis og i grupper. Kunnskap og innsikt fra studiet brukes og utvikles allerede under studietiden gjennom praksisnære arbeidsoppgaver.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltakelse på alle samlingene.
 • Minst tre skriftlige og/eller muntlige arbeider som er nærmere beskrevet i semesterplanen.

Eksamen

Muntlig individuell eksamen som vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Vil du hjelpe oss å bli bedre?

Vil du hjelpe oss?

Vi vil bli bedre. Høsten 2021 lanseres inn.no på ny nettløsning. Vi setter pris på om du hjelper oss ved å svare på en kort spørreundersøkelse.

Du kan lese mer her.

Ønsker du å delta?