Language: NOR | ENG
2020/2021

29MAT2510-2 Tall, algebra og funksjoner

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har god undervisningskunnskap i overgangen fra prealgebra til algebra og sammenhengen mellom algebra og funksjoner
 • har undervisningskunnskap knyttet til ulike formelle matematiske bevis- og argumentasjonsformer, og erfaring med matematiske teoribygninger innen tallære og algebra
 • har kunnskap om matematikkdidaktisk forskning med relevans for utvikling av undervisningskunnskap i matematikk og elevers læring av tall, algebra og funksjoner
 • har et rikt og robust funksjonsbegrep, innsikt i grunnleggende begreper og metoder i funksjonslæren, og kan anvende dette til å gjennomføre standard analyse av funksjoners egenskaper
 • har kunnskap om integrasjon og derivasjon, og kjenner til hvordan disse begrepene er en naturlig fortsettelse av begreper og sammenhenger som berøres i grunnskolen
 • har innsikt i hvordan funksjonslære kan modellere viktige fenomener og situasjoner, og kan vurdere slike modellers nøyaktighet som tilnærminger til virkeligheten
 • har kunnskap om hvordan digitale verktøy og digitale læringsressurser kan brukes til faglig og fagdidaktisk støtte i arbeidet med tall, algebra og funksjoner
 • har kunnskap om den matematiske oppdagelsesprosessen: eksperimentering, hypotesedannelse, begrunnelse og falsifisering, generalisering, og om hvordan legge til rette slik at elever kan ta del i denne
 • har undervisningskunnskap knyttet til matematisk modellering, undersøkende matematikkundervisning og problemløsning innen for eksempel tallære, algebra og funksjoner
 • har kunnskap om hvordan en kan bruke algebra som verktøy i problemløsning

 

Ferdigheter

Studenten                                                                                                                                                                                     

 • kan gjenkjenne og bruke funksjoner i modellering av enkle situasjoner fra andre fag eller dagligliv
 • kan analysere og vurdere elevers tenkemåter, argumentasjon og løsningsmetoder relatert til algebra og funksjoner fra ulike perspektiver på kunnskaper og læring
 • kan bruke digitale verktøy og digitale læringsressurser til faglig og fagdidaktisk støtte i arbeid med tall, algebra og funksjoner
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere variert og elevaktiv undervisning i tall, algebra og funksjoner forankret i forskning, teori og egen praksis
 • kan vurdere elevenes læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring for både lavt- og høytpresterende elever
 • kan arbeide teoriforankret og systematisk med kartlegging av matematikkvansker og opplæring tilpasset elever som har matematikkvansker, for eksempel gjennom strategiopplæring

Generell kompetanse

Studenten

 • har forståelse for hvordan matematikk inngår og har betydning for eleven utdanningsløp og for menneskers hverdagsliv, kultur, yrkesliv og demokratiske deltagelse
 • kan bruke digitale verktøy i matematikkundervisningen sammen med elever, både som illustrasjon og i matematiske undersøkelser

Innhold

 • Algebra som verktøy i problemløsning
 • Algebratrening med tall, variabler og ligninger
 • Generalisering fra prealgebra til algebra
 • Algebraens betydning i funksjonslære
 • Geometriske rekker
 • Hvordan funksjonsbegrepet inngår i formulering og løsning av praktiske problemer
 • Grenseverdier og kontinuitet
 • Derivasjon og derivasjonsteknikker
 • Rasjonale funksjoner og asymptoter
 • Eksponentialfunksjoner og logaritmer
 • Opprinnelsen til og egenskaper ved de trigonometriske funksjonene
 • Vinkelmål i radianer
 • Ubestemt integral og antiderivasjon
 • Anvendelse og tolkning av bestemt integral
 • Integrasjonsteknikker
 • Enkle differensialligninger
 • Matematikkdidaktisk forskning knyttet til elevers begreper i algebra og funksjoner
 • Tilrettelegging for og vurdering av varierte arbeidsformer (som matematisk modellering, undersøkende matematikkundervisning og problemløsning) i tall, algebra og funksjoner
 • Vurdering av sammenhengen mellom egen rolle og valg av arbeidsformer
 • Tilpasset opplæring for både lavt- og høytpresterende elever
 • Årsak, kartlegging og forebygging av matematikkvansker
 • Betydningen av dypere matematisk kunnskap for undervisning på et mer elementært nivå
 • Faglig og didaktisk bruk av digitale verktøy og læringsressurser i tall, algebra og funksjoner

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger og seminarer
 • Selvstudium
 • Veiledning på oppgaver
 • Bruk av digitale verktøy som understøtter prinsippet om omvendt undervisning
 • Bruk av høgskolens studiestøttestysem og andre digitale verktøy

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltagelse på alle samlinger
 • Deltagelse i diskusjonsforum og nettstøtte på høgskolens studiestøttestysem
 • Inntil tre innleveringsoppgaver:
  - en av oppgavene omfatter utprøving og erfaring med dynamisk programvare innenfor området funksjoner
  - en av oppgavene er knyttet til refleksjon over egen utvikling og undervisning sett i lys av nyere matematikkdidaktisk forskning

Eksamen

En individuell skriftlig fem timers eksamen som vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Eksamen er delt i del 1 og del 2.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

 • Gjeldende læreplan for grunnskolen
 • 8 A4-sider med håndskrevne notater
 • Lommeregner av valgfri type
 • PC til del 1, men ikke del 2