Language: NOR | ENG
2020/2021

29MAT2510-1 Geometri, sannsynlighet og statistikk

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har god kunnskap om ulike sannsynlighetsmodeller, kombinatorikk, konfidensintervall og hypotesetesting, og kan relatere disse begrepene til det matematikkfaglige innholdet i trinn 5-10
 • har god kunnskap i geometri, trigonometri, vektorregning og kongruensavbildninger, og kan relatere disse begrepene til det matematikkfaglige innholdet i trinn 5-10
 • har kunnskap om matematikkdidaktisk forskning med relevans for utvikling av undervisningskunnskap i matematikk og elevers læring av geometri, måling, statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk
 • har undervisningskunnskap knyttet til ulike formelle matematiske bevis- og argumentasjonsformer, og erfaring med matematiske teoribygninger innen geometri, trigonometri, kombinatorikk og sannsynlighetsteori
 • har kunnskap om den matematiske oppdagelsesprosessen: eksperimentering, hypotesedannelse, begrunnelse og falsifisering, generalisering, og om hvordan legge til rette slik at elever kan ta del i denne
 • har kjennskap til kvantitative og kvalitative metoder som er relevante i matematikkdidaktisk forskning
 • har kunnskap om nasjonal prøve i regning og tilknytningen til den grunnleggende ferdigheten å regne
 • har kunnskap om å uttrykke seg muntlig, lese, uttrykke seg skriftlig og kunne bruke digitale verktøy i matematikkfaget
 • har kunnskap om hvordan digitale verktøy og digitale læringsressurser kan brukes til faglig og fagdidaktisk støtte i geometri, måling, statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk
 • har kunnskap om utvikling og videreutvikling av elevers ferdigheter og begrepsdannelse i geometri, måling, statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk
 • har undervisningskunnskap knyttet til matematisk modellering, undersøkende matematikkundervisning og problemløsning innen for eksempel geometri, trigonometri, kombinatorikk og sannsynlighetsregning

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke kvalitative og kvantitative forskningsmetoder til å gjennomføre undersøkelser
 • kan analysere ulike typer spill og utvalgssituasjoner
 • kan analysere og vurdere elevers tenkemåter, argumentasjon og løsningsmetoder relatert til temaer i geometri og statistikk- og sannsynlighetslære fra ulike perspektiver på kunnskaper og læring
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere variert og elevaktiv undervisning i geometri, måling, statistikk og sannsynlighetsregning forankret i forskning, teori og egen praksis
 • kan analysere resultater fra nasjonale prøver i regning med tanke på fagdidaktisk utviklingsarbeid og lokalt læreplanarbeid
 • kan benytte matematikkunnskaper i arbeidet med regning som grunnleggende ferdighet
 • kan bruke digitale verktøy og digitale læringsressurser til faglig og fagdidaktisk støtte i undervisningen av geometri, måling, statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk

Generell kompetanse

Studenten

 • har forståelse for hvordan matematikk inngår og har betydning for elevens utdanningsløp og for menneskers hverdagsliv, kultur, yrkesliv og demokratiske deltagelse
 • kan initiere og lede lokalt utviklingsarbeid knyttet til matematikkundervisning
 • kan bruke digitale verktøy i matematikkundervisningen sammen med elever, både som illustrasjon og i matematiske undersøkelser

Innhold

 • Formlikhet, kongruens og symmetri
 • Vektorregning, metriske egenskaper til vektorer i planet, skalarproduktet og projeksjoner
 • Trigonometri med utledning av sinus og cosinussetningen
 • Avbildninger i planet og kongruensavbildninger
 • Bevis i geometri
 • Kjenne til grunnskolegeometriens begrensninger og behovet for trigonometri
 • Stokastiske variable og sannsynlighetsfordelinger, med vekt på binomisk og hypergeometrisk fordeling og normalfordelingen
 • Kombinatorikk
 • Forventning, varians og standardavvik
 • Statistisk slutningsteori: estimering og hypoteseprøving
 • Kvantitativ analyse av data fra en egen undersøkelse
 • Faglig og didaktisk bruk av digitale verktøy og læringsressurser i geometri, måling, statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk
 • Matematikkdidaktisk forskning knyttet til elevers ferdigheter, begrepsdannelse og læring i geometri, måling, statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk
 • Tilrettelegging for og vurdering av varierte arbeidsformer (som matematisk modellering, undersøkende matematikkundervisning og problemløsning) i geometri, statistikk og sannsynlighet og vurdering av sammenhenger mellom egen rolle og valg av arbeidsformer
 • Betydningen av dypere matematisk kunnskap for undervisning på elementært nivå
 • Nasjonale prøver i regning og grunnleggende ferdigheter

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger og seminarer
 • Selvstudium
 • Veiledning på oppgaver
 • Bruk av digitale verktøy som understøtter prinsippet om omvendt undervisning
 • Bruk av høgskolens studiestøttesysem og andre digitale verktøy

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltagelse på alle samlinger
 • Deltagelse i diskusjonsforum og nettstøtte på høgskolens studiestøttesysem
 • Tre innleveringsoppgaver:
  - en av oppgavene omfatter utprøving og erfaring med omvendt undervisning
  - en av oppgavene omfatter pedagogisk bruk av dynamisk programvare i geometriundervisningen
  - en av oppgavene omfatter kunnskapsdeling i eget kollegium

Eksamen

Muntlig eksamen som vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

               

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen