Language: NOR | ENG
2020/2021

29ENG1510-2 Teaching and Learning English

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap:
Studenten

 • har kunnskap om grunnleggende ferdigheters betydning for engelskfaget
 • har kjennskap til gjeldende læreplan for engelsk og nasjonale prøver
 • har kunnskap om digitale læringsarenaer egnet for mellom- og ungdomstrinnet
 • har kjennskap til engelskspråklige barne- og ungdomsbøker og andre kulturuttrykk

Ferdigheter:
Studenten

 • kan bruke engelsk sikkert og funksjonelt muntlig og skriftlig, og være en god språkmodell for elevene
 • kan planlegge, lede og vurdere elevers læringsarbeid på en måte som tar hensyn til mangfoldet i elevgruppen
 • kan utøve en helhetlig og læringsorientert vurdering
 • kan bruke digitale læringskilder og verktøy for å fremme elevenes læringsarbeid
 • kan finne fram til og evaluere litterære tekster som egner seg for elever på 5. – 10. trinn
 • kan legge til rette for elevers arbeid med engelskspråklige tekster og utforskning av levesett og kultur i engelsktalende land
 • kan kritisk vurdere og bruke egnede læremidler

Generell kompetanse:
Studenten

 • kan reflektere over egen læring og praksis i forhold til etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges personlige vekst
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å fremme elevers læring og utvikling i engelskfaget
 • kan vedlikeholde og utvikle egen språklige og fagdidaktiske kompetanse

Innhold

 • Utvikling, tilpasning og vurdering av undervisning
 • Vurdering og bruk av læringsressurser, inkludert digitale ressurser
 • Et utvalg barne- og ungdomsbøker og andre kulturuttrykk
 • Vurdering i engelskfaget
 • Styrings- og veiledningsdokumenter i engelskfaget

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen går over ett semester og er i stor grad nettbasert med bruk av høgskolens studiestøttesysem. Periodene mellom samlingene skal brukes til veiledet arbeid individuelt, parvis og i grupper. Kunnskap og innsikt fra studiet brukes og utvikles allerede under studietiden gjennom praksisnære arbeidsoppgaver.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltakelse på alle samlingene.
 • Minst tre skriftlige og/eller muntlige arbeider som er nærmere beskrevet i semesterplanen.

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 3 dager. I vurderingen legges det vekt på både innhold og språkferdigheter i engelsk. Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.