Language: NOR | ENG
2020/2021

29LSUVM-1 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige 1

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • har kunnskap om andrespråkslæring
 • har kunnskap om lese- og skriveteorier og lese- og skrivemetoder og utfordringene i lese- og skriveutviklingen når norsk er andrespråket
 • kjenner til ulike alfabet og ortografiske mønstre
 • har kunnskap om tanke- og kunnskapsutvikling på to språk
 • har kunnskap om flerspråklighet, og om å bruke flere språk i undervisningen (transspråking)
 • har kunnskap om relevante læreplaner og rettigheter
 • har kunnskap om språktypologi og det norske språksystemet
 • har kunnskap om etiske perspektiver knyttet til undervisning av unge og voksne minoritetsspråklige

Ferdigheter

Studenten

 • kan tolke og forstå læreplanenes innhold og målsettinger
 • kan i noen grad planlegge og gjennomføre undervisning i muntlig norsk uten at skrift er et sentralt redskap
 • kan i noen grad planlegge og gjennomføre tilpasset undervisning i lesing og skriving for unge og voksne minoritetsspråklige uten skolegang
 • kan legge til rette for morsmålsaktiviserende (morsmålsstøttet) læring

Generell kompetanse

Studenten

 • kan i noen grad arbeide selvstendig og reflektert for å stimulere unge og voksne med liten skolebakgrunn til skriftlig og muntlig språkbruk
 • kan i noen grad begrunne egne didaktiske valg ut fra erfaringer og kunnskaper
 • kan møte voksne deltakere med respekt, interesse og kunnskaper om deres bakgrunn
 • kan i noen grad gjennomføre undervisning og vurdering som styrker elevenes/deltakernes mestringsfølelse, selvtillit og identitet
 • har forståelse for likheter og forskjeller i kulturelle uttrykk og handlinger

Innhold

 • Andrespråkslæring
 • Språktypologi
 • Teori om lese- og skriveutvikling på et andrespråk
 • Flerspråklighet
 • Transspråking
 • Lover og læreplaner
 • Etikk

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene består av forelesninger, nettforelesninger, gruppearbeid, nettseminarer på høgskolens studiestøttesysem, selvstudium, oppgaveskriving med respons, bruk av høgskolens studiestøttesysem til formidling av fagstoff og kommunikasjon utenom samlinger.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Deltakelse på alle samlingsdagene.
To individuelle skriftlige fagtekster.
To nettseminarer.

Eksamen

Femdagers individuell skriftlig hjemmeeksamen.  Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.