Language: NOR | ENG
2020/2021

29LSUVM-2 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige 2

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om litterasitet (literacy) og alfabetiseringspraksis i et globalt, lokalt og individuelt perspektiv
 • har kunnskap om voksne uten skolegang som nå skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter på skolen (schooling)
 • har kunnskap om numeracy
 • har kunnskap om lese- og skrivevansker på andrespråket
 • har kunnskap om vurdering av lese-, skrive- og språkferdigheter, inklusive Det europeiske rammeverket for språk
 • kjenner til egnete læringsressurser for unge og voksne minoritetsspråklige
 • har kunnskap om lese- og skriveopplæring (initial literacy) på digitale medier

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre undervisning i muntlig norsk uten at skrift er et sentralt redskap
 • kan planlegge og gjennomføre tilpasset undervisning i lesing og skriving for unge og voksne minoritetsspråklige uten skolegang
 • kan bruke adekvate læringsressurser, både digitale og analoge, med et kritisk blikk
 • kan vurdere læringsutbytte og arbeidsmåter sammen med deltakerne
 • kan vurdere tester og kartleggingsverktøy
 • kan vurdere lese- og skrive- og språkferdigheter og gi deltakerne konstruktive tilbakemeldinger

Generell kompetanse

Studenten

 • kan arbeide selvstendig og reflektert for å stimulere unge og voksne med liten skolebakgrunn til skriftlig og muntlig språkbruk
 • kan begrunne egne didaktiske valg ut fra erfaringer og kunnskaper
 • kan gjennomføre undervisning og vurdering som styrker elevenes/deltakernes mestringsfølelse, selvtillit og identitet
 • har forståelse for ulike måter å tilegne seg kunnskaper og ferdigheter på

Innhold

 • Litterasitet (Literacy)
 • Teori om undervisning for voksne uten skolegang (schooling)
 • Numeracy
 • Lese- og skrivevansker på andrespråket
 • Digital initial literacy
 • Læringsressurser
 • Vurdering av språk-, lese- og skriveferdigheter

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene består av forelesninger, nettforelesninger, gruppearbeid, nettseminarer på høgskolens studiestøttesysem, selvstudium, oppgaveskriving med respons, bruk av høgskolens studiestøttesysem til formidling av fagstoff og kommunikasjon utenom samlinger.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Deltakelse på alle samlingsdagene.
2 nettseminarer.
Skisse til individuell prosjektrapport.

Eksamen

Eksamen er todelt og består av den individuelle prosjektrapporten og individuell muntlig eksamen.  Begge vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. De to eksamenene vektes likt. Det forutsettes at begge eksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen tillatte hjelpemidler til muntlig eksamen.