Language: NOR | ENG
2020/2021

NOA3001 Norskfaglige basistemaer i sammenliknende perspektiv

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om norsk språk  og norsk i kontrastivt perspektiv
 • har kunnskap om flerspråklighet, inklusive transspråking
 • har kunnskap om karakteristiske trekk ved norsk innlærerspråk  
 • har grunnleggende kunnskap om språklæring i andrespråksperspektiv, inklusive mellomspråksteori
 • har kunnskap om relevante voksenpedagogiske prinsipper og voksnes språklæring på ulike arenaer

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere norsk språk på ulike språknivåer
 • kan bruke fagkunnskap til å analysere og vurdere eksempler på innlærerspråk
 • kan bruke fagkunnskap om norsk språk og  om andrespråkslæring som grunnlag for undervisning av ulike grupper voksne

Generell kompetanse

Studenten

 • kan utveksle synspunkter og erfaringer innen fagområdet og bidra til utvikling av god praksis

Innhold

 • Norsk språklære og norsk i et kontrastivt perspektiv
 • Analyse av norsk språk og innlærerspråk
 • Flerspråklighetsteori
 • Språkutvikling og språklæring i andrespråksperspektiv
 • Voksenpedagogiske prinsipper for andrespråksopplæring

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen går over ett semester og er i stor grad nettbasert med bruk av høgskolens e-læringssystem. Arbeidsformene er nettseminarer, nettprøver og gruppearbeid på nett. I tillegg er det to samlinger, med obligatorisk frammøte. Den første samlingen er over tre dager, og den andre over to dager.Studentene skriver individuelle fagtekster med veiledning; to av disse skal videreutvikles etter veiledning og leveres som eksamen i emnet. Veiledningen vil i hovedsak foregå på nettet.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltagelse på alle samlinger (minimum 80 % av timene)
 • Deltagelse på inntil fire nettseminarer som spesifisert i semesterplanen
 • Inntil tre individuelle tester på samling eller nett
 • Noen individuelle skriftlige fagtekster

Eksamen

Mappeeksamen.To individuelle skriftlige fagtekster, der det er gitt veiledning på utkast i løpet av semesteret, leveres i mappe. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Det er ingen begrensninger på bruk av hjelpemidler under arbeidet med fagtekstene til eksamensmappen.