Language: NOR | ENG
2020/2021

NOA3002 Språkutvikling og andrespråksdidaktikk for voksne

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om ulike teorier om andrespråkslæring
 • har kunnskap om relevante læreplaner og analoge og digitale læringsressurser for voksne innlærere
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid om lese- og skriveopplæring og utvikling av muntlige ferdigheter for voksne med norsk som andrespråk
 • har kunnskap om vurdering av voksnes muntlige og skriftlige andrespråksferdigheter, og kjenner til Det europeiske rammeverket for språk
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid om arbeidsrettet språkopplæring

Ferdigheter

Studenten

 • kan gi faglig funderte analyser av læreplaner og analoge og digitale læringsressurser for voksne, som har norsk som andrespråk
 • kan legge fram begrunnede undervisningsopplegg for utvikling av muntlige og skriftlige ferdigheter for voksne med norsk som andrespråk
 • kan analysere og vurdere tester, kartleggingsprøver og andre vurderingsformer beregnet på voksne med norsk som andrespråk
 • kan bruke kursdeltakernes morsmål som ressurs i norskopplæringen
 • kan benytte IKT-verktøy i undervisning og legge til rette for utvikling av digitale ferdigheter hos voksne med norsk som andrespråk
 • kan involvere miljøer, arbeidsliv og institusjoner på opplæringsstedet som del av opplæringen

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bidra til en kunnskaps- og erfaringsbasert opplæring for voksne med norsk som andrespråk

Innhold

 • Kognitive og sosiokulturelle språklæringsteorier
 • Faghistorie, læreplaner og læringsressurser
 • Utvikling av språklig bevissthet i en flerspråklig kontekst
 • Grunnleggende og videre lese- og skriveopplæring
 • Vurdering, testing og kartlegging av språkferdigheter
 • Andrespråkspedagogiske perspektiver i forskjellige fag
 • Sammenheng mellom morsmålskompetanse og andrespråkslæring
 • Samarbeid med institusjoner og miljøer på opplæringsstedet

 

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen går over ett semester og er i stor grad nettbasert med bruk av høgskolens e-læringssystem. I tillegg er det to samlinger over to dager hver, med obligatorisk frammøte. En viktig del av studiet er et praksisorientert utviklingsarbeid som prøver ut ny faglig og fagdidaktisk kunnskap på egen arbeidsplass. Studentene får individuell veiledning til prosjektet, og rapport fra prosjektet utgjør eksamen i emnet.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltagelse på alle samlinger (minimum 80 % av timene)
 • Deltagelse på inntil fire nettseminarer som spesifisert i semesterplanen
 • En fagtekst i form av en prosjektbeskrivelse knyttet til det praksisorienterte utviklingsarbeidet

Eksamen

Individuell skriftlig rapport fra det praksisorienterte utviklingsarbeidet, med justerende muntlig eksamen. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Det er ingen begrensninger på bruk av hjelpemidler under arbeidet med den skriftlige rapporten fra det praksisorienterte utviklingsarbeidet. Til muntlig eksamen er det ikke tillatt med hjelpemidler.