Language: NOR | ENG
2020/2021

SBU3001/1 Utdanningsstaten: Utviklingstrekk, institusjoner og profesjoner

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført emne skal studentene ha kunnskaper om 

  • velferdsstatens framvekst og begrunnelsene bak velferdsstaten
  • institusjons- og profesjonsutviklingen i velferdsstaten
  • velferdsreformer på ulike samfunnsområder og deres gjennomføring
  • ulike tilnærminger til sosial rettferdighet og medborgerskap og konsekvensene av dem

 

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studentene kunne

  • analysere den tette forbindelsen mellom utviklingen av moderne velferdssamfunn og den økende institusjonaliseringen og profesjonaliseringen knyttet til ulike arenaer og livsområder.
  • innta en kritisk, analytisk tilnærming til velferdsstatsutviklingen og institusjonenes og profesjonenes rolle i samfunnet.
  • analysere kritisk ulike velferdspolitiske ideologier

 

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studentene kunne

  • Kunne anvende sine kunnskaper til selvstendige og kritiske analyser
  • Anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å gjennomføre selvstendige arbeidsoppgaver og prosjekter
  • Kunne bidra til innovasjonsprosesser og nytenkning

Innhold

Emnet skal gi studentene en grundig innføring i det historiske grunnlaget for utviklingen av moderne velferdssamfunn. Ulike begrunnelser for velferdsstaten vil bli drøftet, og det vil bli vist til hvordan disse gir seg utslag i ulike velferdsstatsmodeller. Emnet vil behandle grunnleggende spørsmål rundt sosial rettferdighet og medborgerskap, og praktiske konsekvenser av rådende ideologier om statens rolle i ulike verdispørsmål vil bli analysert og drøftet.

I emnet vil det bli redegjort for velferdsstatens framvekst og utvikling og hvordan den har bidratt til en institusjonalisering av livsløpet for ulike grupper. Studentene vil studere den tette forbindelsen mellom utviklingen av velferdssamfunnet og en medfølgende institusjonalisering og profesjonalisering av oppgaver som i tidligere samfunn ble sett på som oppgaver for familie, kirke og veldedige organisasjoner (barnehage, skole, sosial- og velferdstiltak). Kritiske synspunkter på velferdsstatens og dens framtidige rolle utvikling vil bli analysert og drøftet ut fra så vel økonomiske som ideologiske argumenter. Det vil rettes et kritisk søkelys på velferdsinstitusjonene og profesjonenes samfunnsmessige rolle.

Arbeids- og undervisningsformer

Veksling mellom forelesning seminar /gruppearbeid, muntlig presentasjon og litteraturstudier. Deler av undervisningen vil være separat for studenter knyttet til de ulike masterne som inngår i programmet.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

For å kunne gå opp til eksamen skal studentene ha godkjent tre arbeidskrav som skal leveres skriftlig og individuelt.

Arbeidskravene har utgangspunkt i forelesninger, seminaraktivitet på samlingene og pensum, og de vil være koblet opp mot studentenes praksisfelt og yrkesroller, som studentene allerede er i eller tenker seg inn i etter fullført master.

Det kreves i tillegg frammøte på minst 75% for å gå opp til eksamen. Dette er begrunnet i forelesninger og seminaraktiviteter på samlingene som vil være direkte knyttet til arbeidskravene.

På grunn av Koronaviruspandemien ble det studieåret 2020/2021 gjort endringer i arbeidskravene på emnet. Obligatorisk oppmøte utgikk.

Eksamen

Mappeeksamen

Mappen består av tre arbeidskrav som skal bearbeides + refleksjonsnotat på ca 1500 ord. Det gis en oppgave knyttet til refleksjonsnotatet som besvares over en uke. Det gis en felles karakter på arbeidene.