Language: NOR | ENG
2020/2021

SPE3002/2 Spesialpedagogisk teori

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har avansert kunnskap om ulike teorier om funksjonshemming, inkludering og etikk knyttet til fagfeltet
 • har inngående kunnskap om annerledeshet og spesialpedagogikk
 • har analysere spesialpedagogiske utfordringer, mellom individ og samfunn, politikk og praksis

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan skrive akademiske tekster der det avspeiles selvstendig analyse av teorier, metoder og tolkninger i fagfeltet
 • kan gi god presentasjon av eget arbeid muntlig
 • kan identifisere, presentere og drøfte interne motsetninger i fagfeltet
 • Kan forstå forhold mellom ulike teoretiske posisjoner og implikasjoner av disse for en spesialpedagogisk praksis

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende sine kunnskaper til selvstendige og kritiske analyser
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å gjennomføre selvstendige arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kan bidra til nytenkning i fagfeltet

Innhold

Hensikten med dette studieemnet er å bidra til en grunnleggende forståing av spesialpedagogikk, dels gjennom å betrakte spesialpedagogisk teori som en gren og utviding av pedagogisk teori.

Spesialpedagogikk som vitenskap skal ikke bare utvikle kunnskap om fagets emne, men også gi grunnlag for spesialpedagogisk handling. Kurset i spesialpedagogisk teori skal ta utgangspunkt i spenningsforholdet mellom fagets teoretiske og praktiske interesse. Teori/praksisforholdet avspeiles i diskusjonene av filosofiske og teoretiske problemer. Det legges vekt på å vise de perspektivene som gjennom historien har preget spesialpedagogikken i Norge, Norden og internasjonalt.

Emnet er delt i tre problemområder:

 • Faglige forståelsesformerinnen spesialpedagogikken som forskningsområde:
  • Paradigmatiske posisjoner
  • Sosialiserings-, oppdragelses- og avviksteori.
  • Forskningsetikk
 • Profesjonelle holdninger og relasjonerinnen spesialpedagogikken som praktisk område:
  • Elev- og lærerrelasjoner - etikk
  • Spesialpedagogisk kunnskap, spesialundervisning og tilpasset opplæring
  • Læreplanarbeid
 • Spesialpedagogikkens rolle i institusjoner:
  • Historiske perspektiver knyttet til individ- og samfunnsforståelse
  • Politiske posisjoner og spesialpedagogikkens handlingsrom
  • Inkluderende skoler

Arbeids- og undervisningsformer

Veksling mellom forelesning, seminar /gruppearbeid, muntlig presentasjon og litteraturstudier.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Det skal skrives individuelt essay til hvert av problemområdene. Hvert essay skal være på om lag 2000 ord og omhandle sentrale områder knyttet til forelesning og pensum. Det vil bli gitt tilbakemelding på essayene og de kan forbedres/endres før de inngår i eksamensmappen.
 • I løpet av emnet skal hver student presentere ett av sine essay muntlig.
 • I løpet av emnet skal hver enkelt student kommentere ett essay som blir presentert av en medstudent.
 • Det kreves et frammøte på minst 75 % for å få gå opp til eksamen.

Eksamen

Mappeeksamen:  Mappe bestående av tre individuelle essay samt et refleksjonsnotat på 1500 ord knyttet til kunnskapsmålet ved kurset.