Language: NOR | ENG
2020/2021

SPE3007/1 Språk, lesing og skriving

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har inngående kunnskap om språk-, lese- og skriveområdet som fag- og forskningsfelt, nasjonalt og internasjonalt.
 • har avansert kunnskap om språket som forutsetning for lese- og      skriveutvikling.
 • har kunnskap om vanlig og uvanlig utvikling innen språk, lesing og skriving
 • har kunnskap om og ferdigheter i å identifisere og analysere uvanlig utvikling og vansker innenfor og i samspillet mellom de to hovedområdene.
 • har kunnskap om språket som grunnlag for matematiske ferdigheter
 • har kunnskap om forekomst av komorbiditet og følgevansker
 • har kunnskap om de vanligste metoder og verktøy for kartlegging
 • kan analysere ulike aspekter ved språk og språklige prosesser, både på individ-, relasjons- og samfunnsnivå.

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og kritisk reflektere over egne synspunkter og erfaringer, utvikle faglig argumentasjon og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • kan anvende et utvalg av de vanligste metoder og verktøy for kartlegging og samtidig kritisk vurdere anvendelse og forvaltning av både prosesser og resultater
 • kan planlegge, gjennomføre, rapportere og evaluere tiltak.
 • kan analysere ulike praksiser og selvstendig identifisere og drøfte problemstillinger i lys av teori
 • kan identifisere etiske problemstillinger i denne delen av praksisfeltet og behandle disse fra ulike perspektiver

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende sine kunnskaper til selvstendige og kritiske analyser
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å gjennomføre selvstendige arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kan bidra til innovasjonsprosesser og nytenkning

Innhold

Emnet har en teoretisk og praktisk innretning. Foruten forelesning, seminar, gruppearbeid og individuelle studier, omfatter læringsformen også feltarbeid for utprøving av noen aktuelle kartleggingsverktøy. Emnet vektlegger en bred tilnærming der ulike aspekter ved språk og språklige prosesser danner grunnleggende perspektiver for arbeidet med lese- og skriveopplæring. Gjennom hele studiet tar en opp både vanlig og uvanlig utviklings- og læringsforløp.

Emnet tar opp:

 • Betydningen språk og språkprosesser har for lese- og skriveferdigheter
 • Kjennetegn for vanlig og uvanlig utvikling
 • Generelle og spesifikke vansker
 • Kartlegging og testing i/ som pedagogisk praksis – teoretiske og etiske perspektiver
 • Språk, lesing, skriving - og dannelse.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet/studiet over to semestre og er samlingsbasert. For heltidsstudenter er oppstart i første semester av masterstudiet. Deltidsstudentene starter på emnet i tredje semester.
Forelesning og seminarer, gruppearbeid, veiledning, feltarbeid med utprøving av kartleggingsmateriell og påfølgende kasusdrøftinger og evalueringer. Det er krav til betydelig egenaktivitet både under og mellom samlingene.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Emnets arbeidskrav som må være godkjent før oppmelding til eksamen er:

 • Oppfylle krav om frammøte.
 • Gjennomføre feltarbeid med utprøving av kartleggingsverktøy overfor barn/elever og utarbeide rapport.
 • Grunnregelen er at all undervisning og veiledning er obligatorisk. Nærmere om regler for fravær gis ved studiestart.

Eksamen

Eksamensoppgaven skal ta utgangspunkt i selvvalgt problemstilling som skal behandles gjennom teoretisk redegjørelse og drøfting. Problemstillingen skal relateres til emnets tematikk. Besvarelsen skal ha et omfang på 10.000 ord, +/- 10%, 12 pkt, linjeavstand 1,5.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle