Language: NOR | ENG
2020/2021

PEDD2001/1 Spesialpedagogikk - behov og arbeidsmåter

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte

Kunnskaper

  • Har kjennskap til overordnete prinsipper, forståelsesmåter og tilnærminger i spesialpedagogisk arbeid.
  • Har kunnskap om betydningen av dialog og samarbeid i spesialpedagogisk arbeid, og hva som kjennetegner en god og likeverdig dialog.
  • Kan gjøre rede for det spesialpedagogiske støttesystemets oppbygging og funksjon.
  • Kan gjøre rede for den spesialpedagogiske tiltakskjeden i forbindelse med spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.

Ferdigheter

  • Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning og utviklingsarbeid til å begrunne egne valg.
  • Kan reflektere over spesialpedagogens yrkesrolle og se på praksisfeltet kritisk og transformerende.
  • Kan identifisere aktuelle problemstillinger og drøfte disse

Generell kompetanse

  • Kan vise innsikt i og evne til å drøfte relevante fag- og yrkesetiske temaer og problemstillinger.
  • Kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver som strekker seg over tid, både alene og som deltaker i en gruppe.
  • Kan utveksle synspunkter og erfaringer, begrunne disse faglig og gjennom det bidra til utvikling av god praksis.

Innhold

Spesialpedagogikk – behov og arbeidsmåter, er et nettbasert studie, med en til to obligatoriske samlinger, der det aller meste av undervisningen vil foregå via nett. Nødvendig informasjon vil bli lagt ut i Canvas, i tillegg til at det blir gitt informasjon under samlinger.

Studentene vil i emnet få en innføring i spesialpedagogisk arbeid, både på individ- og systemnivå. De vil få en innføring i ulike forståelsesmåter og tilnærminger i spesialpedagogisk arbeid, og hva som utløser retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Videre vil betydningen av god dialog og samhandling mellom ulike aktører i den spesialpedagogiske praksis bli belyst. Studentene vil få en grunnleggende innsikt i det spesialpedagogiske støttesystemets oppbygging og funksjon, og i samarbeidet mellom de ulike aktørene. Emnet gir også en innføring i ulike lærevansker og funksjonsnedsettelser, og arbeidsmåter knyttet til disse, både med tanke på forebygging, pedagogisk utredning, oppfølging og tiltak. Emnet gir en innføring i spesialpedagogens rolle i dag.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil bestå av korte forelesninger på nett, tilknyttet obligatoriske oppgaver knyttet til case hentet fra praksisfeltet. Hvert hovedtema har ett case som brukes for å belyse ulike undertema. I tillegg vil det under samlinger bli lagt opp til både forelesninger og arbeid i grupper.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Arbeidskravene vil bestå av tre individuelle refleksjonsoppgaver, en for hver av emnets hovedtema. Refleksjonsoppgavene skrives på grunnlag av gjennomført nettforelesning og arbeid med case i hvert hovedtema. I tillegg vil det være et arbeidskrav som tar utgangspunkt i 2-3 dagers observasjon i barnehage, skole, PP-tjeneste eller statped.

For å gå opp til eksamen kreves det at alle arbeidskrav er gjennomført og godkjent, og det er krav til 50 prosent oppmøte på samlinger.

Hvis fraværet ditt overstiger 50% må du kompensere for dette med et ekstra arbeidskrav. Fravær som til sammen overstiger 75 % fører til at du ikke kan gå opp til eksamen. Vi registrerer oppmøte med signatur eller med opprop. Du som student må selv ta ansvar for å signere oppmøteprotokollen, eventuelt at du blir registrert ved opprop.

På grunn av Koronaviruspandemien ble det studieåret 2020/2021 gjort endringer i arbeidskravene på emnet. Obligatorisk oppmøte og arbeidskravet hvor studentene skulle gjennomføre 2-3 dagers observasjon utgikk.

Eksamen

Emnet avsluttes med 1 ukes skriftlig, individuell hjemmeeksamen. 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle