Language: NOR | ENG
2020/2021

2MNF171S-1 Naturfag 1, emne 1: Kjerneelementer i naturfag på mellomtrinnet

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Kandidaten

 • har kunnskap om bruk av partikkelmodellen for å konkretisere oppbygging av kjente stoffer for å forklare fysiske og kjemiske endringer og fenomener i dagliglivet og i naturen
 • har kunnskap om progresjon i læring av sentrale begreper som energibevaring, energioverføring og energikvalitet gjennom å knytte disse til ulike områder av naturfaget
 • har kunnskap om mekanikk og elektrisitet som grunnlag for elevers forståelse av kraftbegrepet
 • har kunnskap om cellens oppbygning som grunnlag for elevers forståelse av grunnleggende livsprosesser
 • har kunnskap om vanlige norske arter, deres systematiske inndeling og levesteder, og som grunnlag for elevers økologiforståelse på barnetrinnet
 • har forskningsbasert kunnskap om elevers læring i naturfag og hvordan legge til rette for begrepsdannelse og utvikling av naturfaglig språk på mellomtrinnet
 • har kunnskap om progresjon i læring av kjerneelementer i naturfag (systemer, atom- og molekylteorien for stoffer, krefter og energi, celleteorien)

FERDIGHETER

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over egen naturfagundervisning på mellomtrinnet forankret i forskning, teori og praksis og med spesielt vekt på utforskende arbeidsmåter, integrasjon av alle grunnleggende ferdigheter, bruk av modeller og dialogisk undervisning
 • kan gjennomføre aktiviteter og målinger inne og ute med relevant utstyr, vurdere nødvendige sikkerhetstiltak og gjøre enkle beregninger med og uten digitale verktøy
 • kan planlegge og reflektere over tverrfaglig undervisning på mellomtrinnet i teknologi og design og knytte teknologi til relevante tema i naturfag

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

 • har innsikt i naturfagets betydning som allmenndannende fag og naturvitenskapens metoder og tenkemåter ved å legge vekt på undring og utforskning
 • kan analysere og bruke gjeldende læreplan for mellomtrinnet som utgangspunkt for naturfagundervisning
 • kan drøfte egen rolle, praksis og utviklingsmuligheter som naturfaglærer

Innhold

Kjerneelementer i fysikk og kjemi:

 • Atom- og molekylteorien for stoffer (partikkelmodellen) som kjerneelement. Atomer, molekyler, ioner og bindingene mellom dem. Periodesystemet. Gasser, væsker og faste stoffer. Trykk og temperatur. Undervisning om fysiske og kjemiske endringer av stoffer på mellomtrinnet.
 • Energi som kjerneelement. Energibevaring, energiformer, energikjeder og energikvalitet. 
 • Kraftbegrepet og Newtons lover. Gravitasjon og elektriske krefter. Mekaniske systemer og elektriske kretser på mellomtrinnet. Tverrfaglig teknologi og design på mellomtrinnet. Systemtenkning i teknologi og design. Nøkkelelementer i teknologi- og designprosjekter.
 • Sammenhengen mellom kjerneelementene partikkelmodellen, kraft- og energibegrepet. 

Biologi:

 • Utvikling av celleteorien og celleteorien som kjerneelement
 • Tilpasninger hos utvalgte organismegrupper som grunnlag for forståelse av biologisk klassifikasjon og evolusjon
 • Biologisk mangfold og grunnleggende økologiske begreper relevant for mellomtrinnet
 • Fotosyntese og celleånding i et økologisk perspektiv
 • Miljøforhold og arter i noen naturtyper velegnet for ekskursjoner på mellomtrinnet

Naturfagdidaktikk :

 • Begrunnelser for naturfag som skolefag
 • Læreplananalyse
 • Planlegging, gjennomføring og refleksjon over egen naturfagundervisning på mellomtrinnet
 • Planlegging av ekskursjoner
 • Hvordan barn lærer naturfag
 • Læringsprogresjoner i kjerneelementer 
 • Bruk av modeller i naturfagundervisningen
 • Drama som læringsform
 • Dialogisk undervisning (klasseledelse og lederrollen)
 • Utforskende arbeidsmåter, begrepsutvikling og grunnleggende ferdigheter (Forskerføtter – leserøtter)
 • Måling og bruk av digitale verktøy

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet vil veksle mellom fysiske samlinger, nettstøttede læringsaktiviteter og individuelt studiearbeid. På samlingene vil det være lærerledet undervisning, praktisk arbeid ute og inne,  veiledning og ekskursjoner.  Nettstøttede læringsaktiviteter kan være å delta i diskusjonsforum, se videofilmer og arbeide med individuelle og gruppebaserte oppgaver. 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Inntil fem arbeidskrav som presiseres nærmere i gjeldende undervisningsplan. Hvert arbeidskrav tar opp både fagdidaktiske og naturfaglige temaer.
 • Deltagelse i diskusjonsforum og nettstøtte på e-læringsplattformen
 • 80 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig

Eksamen

Individuell skriftlig fem timers eksamen

Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter

Karakteren i Naturfag 1, emne 1 teller 50% av endelig karakter faget i Naturfag 1 (30 sp)

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen