Language: NOR | ENG
2020/2021

2MNF171S-2 Naturfag 1, emne 2: Begynneropplæring i naturfag

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • Har kunnskap om begynneropplæring i naturfag og kan tilrettelegge for overgangen fra barnehage til skole og fra barnetrinn til ungdomstrinn
 • har kunnskap om vanlige norske arter og hvordan denne kunnskapen kan danne grunnlag for elevers begynnende økologiforståelse
 • har kunnskap om hvordan å undervise elever på barnetrinnet om økologi og bærekraftig utvikling gjennom tverrfaglig undervisning og bruk av ulike læringsarenaer, især feltarbeid i nærmiljøet
 • har kunnskap om systemer i menneskekroppen, som grunnlag for undervisning om helse og livsstil for de yngste elevene
 • Har kunnskap om seksuallære for elever i begynnende pubertet
 • har kunnskap om hvordan sentrale systemer som organsystemer, økosystemer og solsystemet kan introduseres for elever på barnetrinnet ved å viser hvordan bestanddeler i hvert system henger sammen
 • har kunnskap om praktisk og variert undervisning av de yngste elevene som gir forståelse av bølger, lyd og lys og kan knytte dette til sansefysiologi
 • har kunnskap om hvordan partikkelmodellen kan brukes til å forklare vann- og lydbølger
 • har kunnskap om utforskende undervisning om grunnleggende elektrisitet, magnetisme og elektronikk
 • Har kunnskap om utvalgte naturfaglige representasjoner
 • Har kunnskaper om næringsstoffer, deres kjemi og hvordan de blir tatt opp i kroppen

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjennomføre målinger inne og ute med relevant utstyr, vurdere nødvendige sikkerhetstiltak
 • kan vurdere de yngste elevenes læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring
 • kan gjennomføre tverrfaglig undervisning på barnetrinnet og knytte teknologi til relevante tema i naturfag (lyd og lys)
 • Kan gjennomføre et enkelt feltarbeid i skolens nærmiljø

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i naturfagets betydning som allmenndannende fag og naturvitenskapens metoder og tenkemåter ved å vektlegge undring og utforskning
 • kan analysere og bruke gjeldende læreplan for barnetrinnet som utgangspunkt for naturfagundervisning
 • kan drøfte egen rolle, praksis og utviklingsmuligheter som naturfaglærer

Innhold

Begynneropplæring i astronomi, fysikk og teknologi:

 • Lys i begynneropplæringen. Farger, refleksjon, brytning, total indre refleksjon, optikk, lysets dobbeltnatur, hverdagsforestillinger om lys
 • Undervisning om solsystemet på barnetrinnet. Verdensbilder i ulike kulturer og tidsepoker. Modeller og animasjoner, jord-sol-måne, månefaser, formørkelser, variasjon i daglengde og årstider på jorda på barnetrinnet.
 • Undervisning om lyd på barnetrinnet
 • Undervisning om bølger i begynneropplæringen. Bølgelengde, frekvens, periode, amplitude, bølgefart og tvers- og langbølge

Begynneropplæring i biologi:

 • Økologi 2: Naturlige og menneskeskapte faktorer som former populasjoner, biotoper og økosystemer
  • Kretsløp, nedbrytning og kompostering som grunnlag for begynnende økologiforståelse
  • Miljøforhold og artskunnskap i enkelte naturtyper velegnet for ekskursjoner på småskoletrinnet sett i relasjon til nærmiljø (nøkkelarter) og økosystemer.
  • Karbonets kretsløp.
  • Evolusjon og evolusjonsmekanismer ved å undersøke bygning, formering og tilpasninger hos utvalgte organismegrupper i økosystemer som er aktuelle å arbeide med på småskoletrinnet
 • Celle 2: celleteori og differensiering celler og vev hos mennesket
  • Celledeling mitose og meiose, fra celle til vev og organ
 • Humanfysiologi Prinsipper for å forstå fordøyelses-, sirkulasjons- og respirasjonssystemet samt samspillet mellom skjelett og muskler hos mennesket
  • Nervesystemet samt menneskets oppfattelse og bearbeiding av lyd, lys og lukt i respektive organ
  • Kroppens utvikling knyttet til pubertet og seksualitet og arbeid med seksuallære i skolen
  • Helse og kroppens forsvar mot sykdom relevant for barnetrinnet

Naturfagdidaktikk:  

 • Begynneropplæring i naturfag og overgangen barnehage-skole
 • Planlegging, gjennomføring og refleksjon over egen naturfagundervisning i begynneropplæringen
 • Vurdering
 • Dialogisk undervisning med vekt på elevenes muntlige ferdigheter og arbeid med hverdagsspråk og naturvitenskaplig språk
 • Yrkesetiske problemstillinger knyttet til pubertet og seksualitet
 • Naturfaglige representasjoner 2 og systembegrepet i naturfagundervisningen (system, form og funksjon)

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet vil veksle mellom fysiske samlinger, nettstøttede læringsaktiviteter og individuelt studiearbeid. På samlingene vil det være lærerledet undervisning, praktisk arbeid ute og inne,  veiledning og ekskursjoner.  Nettstøttede læringsaktiviteter kan være å delta i diskusjonsforum, se videofilmer og arbeide med individuelle og gruppebaserte oppgaver.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Inntil fem arbeidskrav som presiseres nærmere i gjeldende undervisningsplan. Hvert arbeidskrav tar opp både fagdidaktiske og naturfaglige temaer.
 • Deltagelse i diskusjonsforum og nettstøtte høgskolens digitale læringsplattform
 • 80 % obligatorisk deltagelse til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert

Eksamen

Individuell muntlig eksamen

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Karakteren i Naturfag 1, emne 2  teller 50% av endelig karakter i Naturfag 1 (30 sp)

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen