Language: NOR | ENG
2020/2021

2MMA171S-1 Matematikk 1, emne 1: Tall og tallbegrepet, geometri og måling og begynneropplæring i matematikk

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har dybdekunnskap i de matematiske kunnskapsområdene tall, geometri og måling som er relevant for undervisning i grunnskolens trinn 1-7
 • har kunnskap om barns utvikling av tallforståelse, begynnende geometriopplæring og overgangen mellom barnehage og skole
 • har kunnskap om lærings- og utviklingsprosesser knyttet til de matematiske kunnskapsområdene tall, geometri og måling, og tilrettelegging for elevers deltakelse i slike prosesser med varierte arbeidsformer og bruk av ulike læremidler, herunder digitale
 • har kunnskap om interaksjonsmønster, kommunikasjon og språkets rolle for læring av matematikk, og om ulike syn på læring av matematikk
 • har kunnskap om ulike representasjoner og betydningen som bruk av overganger mellom representasjoner kan ha for elevers læring
 • har kunnskap om innhold og oppbygning i gjeldende læreplan i matematikk for grunnskolen
 • har grunnleggende kunnskap om programmering, og programmeringens plass i matematikkfaget

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning med særlig vekt på de matematiske kunnskapsområdene tall, geometri og måling for alle elever på trinn 1–7
 • kan legge til rette for utforskning og lek med matematikkfaglig læringsutbytte for elever i begynneropplæringen
 • kan gjennom samtaler stimulere elevenes matematiske tenking
 • kan sette seg inn i elevers matematiske tenkning og uttrykksformer
 • kan legge til rette for tilpasset matematikkopplæring i elevgrupper med ulike behov
 • kan bruke gjeldende læreplan aktivt i planlegging av matematikkundervisning
 • kan vurdere elevenes måloppnåelse eksemplifisert ved de matematiske kunnskapsområdene tall, geometri og måling, begrunne vurderingene og gi læringsfremmende framovermeldinger
 • kan forebygge og oppdage matematikkvansker, og tilrettelegge for mestring hos elever med ulike typer matematikkvansker
 • kan planlegge gjennomføre og vurdere matematikkundervisning i programmering i grunnskolens trinn 1-4

Generell kompetanse

Studenten         

 • har kjennskap til matematikkfagets betydning som allmenndannende fag og dets samspill med kultur, filosofi og samfunnsutvikling
 • har kjennskap til matematikkfagets betydning for utvikling av kritisk demokratisk kompetanse

Innhold

 • Grunnskolens matematikk knyttet til fagområdene
  • Posisjonssystemet og de fire regnearter
  • Brøk, desimaltall og prosent
  • Geometri og måling
 • Begynneropplæring i matematikk
  • Overgang barnehage/skole
  • Den tidlige tallforståelsen
   • Tallforståelse
   • Representasjoner
   • Tall, telling og antall
   • Begynnende regnestrategier for de fire regneartene
   • Tallærens terminologi
  • Begynnende geometriopplæring
   • Former og figurer
   • Klassifisering og sortering
   • Romforståelse
   • Måling
 • Tilpasset opplæring
  • Matematikkvansker
  • Stort læringspotensial
 • Programmering
  • Sentrale begreper
  • Analog programmering
  • Programmering og programmeringsverktøy for de yngste elevene
 • Arbeidsformer og metoder (som matematisk modellering, undersøkende matematikkundervisning og problemløsning) i matematikkundervisning sett fra et elev- og lærerperspektiv med vekt på de matematiske kunnskapsområdene tall, geometri og måling
 • Formativ og summativ vurdering i matematikk, kartleggingsverktøy og problemstillinger knyttet til tilpasset opplæring med vekt på de matematiske kunnskapsområdene tall, geometri og måling
 • Teorier om læring og de konsekvenser dette har for matematikkundervisning
 • Matematikk og kommunikasjon
  • Språkets betydning i matematikkfaget og matematikkens språk
 • Norske læreplaner
  • Arbeid med norske lærerplaner generelt og gjeldende læreplan spesielt

 

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen kan bestå av: individuelt arbeid, veiledning, arbeid i grupper, forelesninger, klasseundervisning, seminarer og omvendt undervisning. Det kan være aktuelt med ekskursjoner i løpet av studiet.

Ved oppstart av hvert semester blir det delt ut en semesterplan med beskrivelse av undervisningen det aktuelle semesteret. Det vil i tillegg bli utarbeidet arbeidsprogrammer for spesifiserte perioder med detaljert oversikt over organisering, aktuelt lesestoff, øvingsoppgaver og innleveringsoppgaver.

Et utvalg av digitale/tekniske undervisningsverktøy vil bli brukt i kurset.

 

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Inntil tre innleveringsoppgaver individuelt og/eller i gruppe
 • Deltakelse på seminarer og nettseminarer, nettstøtte, kurs, ekskursjoner og utedager som blir presisert i undervisningsplanene
 • 80 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen på 5 timer

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Karakteren i Matematikk 1, emne 1 teller 50% av endelig karakter i faget Matematikk 1 (30 sp)

Tillatte hjelpemidler til eksamen

 • Gjeldende læreplan for grunnskolen
 • 8 A4-sider med håndskrevne notater
 • Kalkulator uten kommunikasjonsmulighet