Language: NOR | ENG
2020/2021

2MNF171-2 Naturfag 1, emne 2: Begynneropplæring i naturfag

Læringsutbytte

Ved bestått emne har kandidaten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • kan gjennomføre begynneropplæring i naturfag og tilrettelegge for overgangen fra barnehage til skole og fra barnetrinn til ungdomstrinn
 • har kunnskap om vanlige norske arter og hvordan denne kunnskapen kan danne grunnlag for elevers begynnende økologiforståelse
 • har kunnskap om hvordan å undervise elever på barnetrinnet om økologi og bærekraftig utvikling gjennom tverrfaglig undervisning og bruk av varierte læringsarenaer inne og ute
 • har kunnskap om systemer i menneskekroppen, som grunnlag for undervisning om helse og livsstil for de yngste elevene og elever i begynnende pubertet
 • har kunnskap om hvordan sentrale systemer som organsystemer, økosystemer og solsystemet kan introduseres for elever på barnetrinnet ved å viser hvordan bestanddeler i hvert system henger sammen
 • har kunnskap om praktisk og variert undervisning av de yngste elevene som gir forståelse av bølger, lyd og lys

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over egen naturfagundervisning på barnetrinnet forankret i forskning, teori og praksis og med spesielt vekt på begynneropplæring, integrasjon av alle grunnleggende ferdigheter, bruk av modeller, dialogisk undervisning og utforskende arbeidsmåter
 • kan gjennomføre målinger inne og ute med relevant utstyr, vurdere nødvendige sikkerhetstiltak
 • kan vurdere de yngste elevenes læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring
 • kan gjennomføre tverrfaglig undervisning på barnetrinnet i teknologi og design og knytte teknologi til relevante tema i naturfag (lys)

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i naturfagets betydning som allmenndannende fag og naturvitenskapens metoder og tenkemåter ved å fokusere på undring og utforskning
 • kan analysere og bruke gjeldende læreplan for barnetrinnet som utgangspunkt for naturfagundervisning
 • kan drøfte egen rolle, praksis og utviklingsmuligheter som naturfaglærer

Innhold

Begynneropplæring i astronomi, fysikk og teknologi:

 • Lys i begynneropplæringen. Farger, refleksjon, brytning, total indre refleksjon, optikk, lysets dobbeltnatur, hverdagsforestillinger om lys
 • Tverrfaglig teknologi og design i begynneropplæringen. Begrunnelser for teknologi og design i skolen.
 • Undervisning om solsystemet på barnetrinnet.  Verdensbilder i ulike kulturer og tidsepoker. Modeller og animasjoner, jord-sol-måne, månefaser, formørkelser, variasjon i daglengde og årstider på jorda på barnetrinnet.
 • Undervisning om lyd på barnetrinnet
 • Undervisning om bølger i begynneropplæringen. Bølgelengde, frekvens, periode, amplitude, tvers- og langsbølge

Begynneropplæring i biologi:

 • Naturlige og menneskeskapte faktorer som former populasjoner, biotoper og økosystemer
 • Kretsløp, nedbrytning og kompostering som grunnlag for begynnende økologiforståelse
 • Forståelse for og holdninger til bærekraftig utvikling
 • Bygning, formering og tilpasninger hos utvalgte organismegrupper i økosystemer som er aktuelle å arbeide med på småskoletrinnet
 • Miljøforhold og arter i noen naturtyper velegnet for ekskursjoner på småskoletrinnet
 • Prinsipper for å forstå fordøyelses-, sirkulasjons- og respirasjonssystemet samt samspillet mellom skjelett og muskler
 • Nervesystemet inkludert syn, hørsel og bruk av modeller i undervisningen
 • Kroppens utvikling, pubertet og seksualitet
 • Helse og kroppens forsvar mot sykdom relevant for barnetrinnet

Naturfagdidaktikk:  

 • Begynneropplæring i naturfag
 • Læreplananalyse
 • Planlegging, gjennomføring og refleksjon over egen naturfagundervisning i begynneropplæringen
 • Overgangen barnehage-skole
 • Vurdering og tilpasset opplæring
 • Dialogisk undervisning med vekt på elevenes muntlige ferdigheter
 • Yrkesetiske problemstillinger knyttet til pubertet og seksualitet
 • Det flerkulturelle klasserommet og det naturvitenskapelige språket
 • Utforskende arbeid ute og inne, begrepsutvikling og grunnleggende ferdigheter (Forskerføtter – leserøtter)
 • Planleggingskompetanse for undervisning i økosystemer relevante for småskoletrinnet
 • Systembegrepet i naturfagundervisningen (system, form og funksjon)

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet består av individuelt arbeid, ekskursjoner, lærerledet undervisning, veiledning og praktisk arbeid uteog inne. 

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Inntil fem arbeidskrav som presiseres nærmere i gjeldende undervisningsplan. Hvert arbeidskrav tar opp både fagdidaktiske og naturfaglige temaer.
 • 80 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert

Eksamen

Individuell muntlig eksamen

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Karakteren i Naturfag 1, emne 2 teller 50 % av endelig karakter i faget Naturfag 1 (30 studiepoeng).

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen