Language: NOR | ENG
2020/2021

2MNF171-3 Naturfag 2, emne 3: Bærekraftig utvikling i naturfag på trinn 1-7

Læringsutbytte

Ved bestått emne har kandidaten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om evolusjon og genetisk variasjon, og kan legge grunnlaget for elevers forståelse av evolusjonsteorien på barnetrinnet 
 • har kunnskap om tverrfaglig undervisning som fremmer de yngste elevers handlingskompetanse for et bærekraftig liv i framtiden 
 • har kunnskap om ulike undervisningsformer på barnetrinnet som belyser ulike sider ved fornybare og ikke-fornybare energikilder gjennom samfunnsmessige, miljømessige og etiske problemstillinger 
 • har kunnskap om bruk av ulike modeller for å visualisere ytre og indre geologiske prosesser på jorda og med vekt på vanlige norske mineraler og bergarter
 • har kunnskap om sammenhenger i periodesystemet og om læring av sentrale stoffers betydning i hverdagen og i økologiske kretsløp
 • har kunnskap om vær og klima og kan bruke modeller for å visualisere vær- og klimasystemer i drøfting av problemstillinger knyttet til klimaendringer (lokalt og globalt)

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan tilrettelegge praktisk og utforskende undervisning i naturfag for de yngste elevene som gir god progresjon mellom ulike trinn
 • kan analysere, vurdere og dokumentere elevers læring på barnetrinnet og gi læringsfremmende tilbakemeldinger tilpasset elevers forutsetninger og behov 
 • kan anvende en integrert naturfagundervisning og benytte naturfag som regifag i dagsaktuelle tverrfaglige sammenhenger som ved bærekraftig utvikling 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i fagdidaktisk forskning om undervisning og læring i naturfag med fokus på progresjon og dybde i begrepsdanning, kritisk tenkning og argumentasjon
 • kan knytte egen rolle som naturfaglærer til etiske, sosiale, økonomiske og politiske problemstillinger som angår naturvitenskap og teknologi i samfunnet

Innhold

Geofag, fysikk , kjemi og biologi:

 • Geologi på mellomtrinnet. Norges geologiske historie, ytre og indre geologiske prosesser, norske mineraler og bergarter
 • Værelementer, vær- og klimaundervisning
 • Undervisning om fornybare og ikke-fornybare energikilder
 • Undervisning om klimamodeller og klimaendringer
 • Kjemiundervisning for mellomtrinnet: salter, ioner, metaller, syrer, baser, redoksreaksjoner, organisk kjemi. Periodesystemet.
 • Undervisning om arv, genetisk variasjon og evolusjon
 • DNA, celledeling og proteinsyntese som grunnlag for å forstå arv, kroppens utvikling og evolusjon
 • Fotosyntese og celleånding samt stoffers kretsløp som grunnlag for elevers begynnende forståelse for sentrale livsprosesser

Naturfagdidaktikk:

 • Naturfag som regifag i tverrfaglig undervisning
 • Undervisning for bærekraftig utvikling (etiske, sosiale og økonomiske problemstillinger og solidaritet)
 • Progresjon, utforskning og dybdelæring i kjemi på barnetrinnet
 • Planlegging, gjennomføring og refleksjon over naturfagundervisning med fokus på dybde og progresjon
 • Drama som læringsform (debatt og argumentasjon)
 • Utforskende arbeidsmåter med vekt på kritisk tenkning og argumentasjon
 • Dialogisk undervisning (gi læringsfremmende tilbakemeldinger)
 • Sikkerhet i naturfagklasserommet

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet består av individuelt arbeid, ekskursjoner, lærerledet undervisning, veiledning og praktisk arbeid ute og inne. 

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Inntil fem arbeidskrav som presiseres nærmere i gjeldende undervisningsplan. I arbeidskravene skal studentene anvende skriftlige, praktiske, muntlige og digitale ferdigheter. Hvert arbeidskrav tar opp fagdidaktiske temaer, og skal i tillegg være knyttet til ett eller flere av de faglige temaene:
  • Geofag
  • Kjemi
  • Klima
  • Energi
  • Fotosyntese/celleånding/ bærekraftig utvikling
 • 80 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert

Eksamen

Individuell praktisk-muntlig eksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Karakteren i Naturfag 2, emne 3 teller 50 % av endelig karakter i faget Naturfag 2 (30 studiepoeng).

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen