Language: NOR | ENG
2020/2021

2MNF171-4 Naturfag 2, emne 4: Forskning på undervisning og læring i naturfag på trinn 1-7

Læringsutbytte

Ved bestått emne har kandidaten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om utforskende undervisning om grunnleggende elektronikk, kraftbegrepet, gravitasjon og elektromagnetisme og deres betydning i naturfaglige og samfunnsmessige sammenhenger
 • har kunnskap om tverrfaglig undervisning hvor naturvitenskapelige begreper kan anvendes til å beskrive og forklare form og funksjon hos noen teknologiske produkter 
 • har innsikt i sentrale forskningsmetoder med relevans for studier knyttet til skolens naturfag
 • har kunnskap om det emnet som den enkelte har fordypet seg i gjennom FoU-oppgaven  i naturfag 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan tilrettelegge praktisk og utforskende undervisning i naturfag og teknologi for de yngste elevene som gir god progresjon mellom ulike trinn
 • kan finne, vurdere og henvise til naturfaglig og naturfagdidaktisk forskning, informasjon og fagstoff og anvende det i undervisning og drøfting med kolleger og i skriftlige arbeider
 • kan anvende en integrert naturfagundervisning og benytte naturfag som regifag i dagsaktuelle tverrfaglige sammenhenger som ved teknologi og design
 • kan kritisk analysere relevant naturfagdidaktisk forskningslitteratur og hvilken betydning denne kan ha for undervisning og elevers læring i naturfag
 • kan anvende vitenskapsteoretisk og metodisk kunnskap i utformingen av en egen FoU-oppgave i naturfag og har tilegnet seg ferdigheter i akademisk skriving

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i vitenskapsteori og metoder innenfor naturfagdidaktisk forskning og kan bidra og delta i prosjekt for å utvikle undervisningspraksis i naturfag på barnetrinnet
 • kan på et forskningsmessig grunnlag analysere og formidle et sammensatt fagstoff i egen FoU-oppgave i naturfag
 • kan selvstendig forholde seg til forskningsetiske problemstillinger

Innhold

Fysikk:

 • Halvlederteori og den historiske betydningen dette har for den teknologiske utviklingen
 • Oppbygning og virkemåte til noen elektroniske komponenter
 • Planlegging, bygging og vurdering av teknologi og designprodukter på mellomtrinnet
 • Elektriske kretser og elektronikk i naturfag på mellomtrinnet
 • Utforskende undervisning i elektromagnetisme og mekanikk.
 • Anvendelse av Newtons lover og bevegelsesligningene
 • Utforsking av elektriske felt, magnetiske felt og tyngdefelt på mellomtrinnet
 • Utforskende undervisning om oppdrift og massetetthet

Naturfagdidaktikk:

 • Tverrfaglig T&D-undervisning
 • Utforskende undervisning i fysikk
 • Bruk av digitale verktøy i fysikkundervisning på barnetrinnet
 • Programmering i naturfag på barneskolen
 • Matematisk modellering i fysikk på mellomtrinnet
 • Forskningsmetodikk og forskningsetikk
 • Forske på undervisning og læring i naturfag

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet består av individuelt arbeid, ekskursjoner, lærerledet undervisning, veiledning og praktisk arbeid ute og inne. 

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Inntil fem arbeidskrav, som presiseres i gjeldende undervisningsplan. Arbeidskravene kan både være knyttet til naturfaglige temaer og til FOU-oppgaven.
 • 80 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert

Eksamen

 • Hjemmeeksamen over 3 dager (teller 40%)
 • FoU-oppgave (teller 60%)

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Det forutsettes at begge deleksamener er bestått for at emnet skal være bestått.

Karakteren i Naturfag 2, emne 4 teller 50 % av endelig karakter i faget Naturfag 2 (30 studiepoeng).

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Del 1: Alle

Del 2: Alle