Language: NOR | ENG
2020/2021

2MMA171-4 Matematikk 2, emne 4: Geometri og måling med FoU-oppgave

Læringsutbytte

Ved bestått emne har kandidaten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten          

 • har kunnskap om å arbeide med og undervise i ulike typer argumentasjonsformer og matematiske bevis innenfor hovedområdene Geometri og Måling
 • har kunnskap om matematisk teoridannelse, knyttet til den systematiske oppbyggingen av matematiske emner, blant annet plangeometri
 • har kunnskap knyttet til progresjonen innenfor Geometri og Måling gjennom grunnskolen
 • har kunnskap om, og kan ta i bruk, metoder i matematikkdidaktisk forskning

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan formidle spesialkunnskap innen et utvalgt matematikkdidaktisk og/eller matematikkfaglig emne relevant for trinn 1-7, særlig knyttet til begynneropplæringen
 • kan benytte forskningsmetoder til å gjennomføre enkle matematikkdidaktiske undersøkelser
 • kan arbeide teoriforankret og systematisk med kartlegging av matematikkvansker og opplæring tilpasset elever som har matematikkvansker, blant annet gjennom strategiopplæring

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan lede utviklingsarbeid knyttet til matematikkundervisning
 • kan bidra i FoU-prosjekt og andre samarbeidsprosjekt med tanke på å forbedre matematikkfagets undervisningspraksis

Innhold

 • Fordypning og videre linjer fra de skolefaglige hovedområdene Geometri og Måling
 • Matematisk teoridannelse
 • Bevis og argumentasjon
 • Representasjonsformer og visualisering
 • Eksperimenterende og utforskende arbeidsmetoder
 • Matematikkvansker og tilpasset opplæring
 • Bruk av forskning og undersøkelser som undervisningsverktøy
 • Fordypning i utvalgte matematikkdidaktiske emner
 • Dynamisk programvare og IKT i matematikkundervisningen

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen kan bestå av: individuelt arbeid, veiledning, arbeid i grupper, forelesninger, klasseundervisning, seminarer og omvendt undervisning. Det kan være aktuelt med ekskursjoner i løpet av studiet.

Ved oppstart av hvert semester blir det delt ut en semesterplan med beskrivelse av undervisningen det aktuelle semesteret. Det vil i tillegg bli utarbeidet arbeidsprogrammer for spesifiserte perioder med detaljert oversikt over organisering, aktuelt lesestoff, øvingsoppgaver og innleveringsoppgaver.

Et utvalg av digitale/tekniske undervisningsverktøy vil bli brukt i kurset.

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Inntil tre innleveringsoppgaver, individuelt og/eller i grupper
 • Deltakelse på seminarer og nettseminarer, nettstøtte, kurs, ekskursjoner og utedager som blir presisert i undervisningsplanene
 • 80 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert
 • En skriftlig FoU-oppgave som tar utgangspunkt i et utvalgt matematikkdidaktisk og/eller matematikkfaglig emne relevant for 1.-7.-trinn.

Eksamen

 • Individuell muntlig eksamen. I den muntlige eksaminasjonen vil deler av tiden gå med til at kandidaten presenter sin FoU-oppgave. Videre vil det bli gitt spørsmål knyttet til oppgaven og fra andre aktuelle temaer i Emne 4. 

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Karakteren i Matematikk emne 4 teller 50% av endelig karakter i Matematikk 2 (30 sp).

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Valgfritt manuskript med hensyn til presentasjon av FoU-oppgaven