Language: NOR | ENG
2020/2021

2MNK171-7 Norsk emne 7:Språk, litterasitet og læring

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om relevant forskning og teori om litterasitetpraksiser i ulike nasjonale og internasjonale kontekster
 • har avansert kunnskap om flerspråklighet og om opplæring i flerspråklige kontekster
 • har inngående kunnskap om undervisning og læring når undervisningsspråket er et andrespråk

Ferdigheter

Studenten

 • kan undervise i komplekse språklige kontekster, alene og sammen med andre
 • kan beskrive og analysere språk i språktypologisk perspektiv
 • kan beskrive, analysere og gi faglig begrunnede vurderinger av produktive og reseptive muntlige og skriftlige ferdigheter og av språklig bevissthet hos innlærere av norsk som andrespråk
 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen

Generell kompetanse

Studenten

 • kan styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiver ved skolens arbeid, bidra til forståelse for urfolks og minoriteters status og stimulere til demokratisk deltakelse 
 • kan på avansert nivå formidle og kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til yrkesutøvelsen
 • kan kommunisere om mål, innhold, metoder og organisering når det gjelder undervisning i flerspråklige kontekster, både med spesialister og til allmennheten

Innhold

 • Opplæring i flerspråklige kontekster i nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • Teorier om to- og flerspråklighet
 • Språkpolitikk i flerspråklige kontekster
 • Undervisning av elever som ikke har opplæringsspråket som førstespråk
 • Språktypologiske teorier
 • Modeller for beskrivelse, analyse og evaluering av muntlig og skriftlig produksjon og resepsjon
 • Språklig bevissthet i flerspråklige kontekster

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga blir lagt opp i form av forelesninger, ulike seminar, arbeid i grupper og individuelt. Aktiv deltaking i undervisninga og på Høgskolens IKT-baserte studiestøttesystem er en viktig del av studiet. Detaljer kommer i semesterplanen.

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltakelse i inntil to nettseminarer
 • Inntil to skriftlige oppgaver, individuelt eller i gruppe
 • Korte faglige innspill knyttet til emner i pensum eller medstudenters skriving, som spesifisert i semesterplanen
 • 80 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert

Eksamen

Muntlig eksamen individuelt eller i par.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen