Language: NOR | ENG
2020/2021

2MEN5101-1 Engelsk 1, emne 1: English language

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om sentrale strukturer i det engelske språket (formverk, tekststruktur, lydsystem) og ordforråd
 • har kunnskap om språktilegnelse med fokus på barn og unge

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke engelsk muntlig og skriftlig, sikkert og selvstendig, og være en god språkmodell for elevene
 • kan bruke relevant terminologi for å beskrive formverk, tekststruktur og lydsystem
 • kan gjøre elevene bevisst på hvordan språket er bygd opp, slik at de kan gjøre seg nytte av forskjeller og likheter mellom norsk og engelsk

Generell kompetanse

Studenten

 • kan utvikle sin egen språklige og didaktiske kompetanse 
med særlig vekt på språklige temaer
 • kan reflektere over egen læring og undervisningspraksis i språklige temaer i lys av etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges personlige vekst 

 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å tilrettelegge for elevers læring og utvikling av språkferdigheter
 • kan formidle om språklige temaer og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset elever på trinn 5-10

Innhold

 • Praktisk engelsk språkbruk
 • Lydsystemet (fonemisk transkripsjon, uttale og intonasjon)
 • Grammatikk (ordklasser, frasestruktur, setningsoppbygging, og grunnleggende grammatisk terminologi)
 • Ordforråd

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen legges opp som ukentlig undervisning i form av seminarer. Aktiv bruk av høgskolens IKT-baserte studiestøttesystem er en viktig del av studiet. Studentene skal også utføre praktiske oppgaver slik det går fram av undervisningsplanen. For
studenter på engelsk vil det på våren i første studieår arrangeres en studietur til Det Norske Studiesenteret ved Universitetet i York. Dette ukelange oppholdet omfatter undervisning i relevante engelskfaglige disipliner, samt mulighet for ekskursjoner. Studenter som er forhindret i å delta på studieturen
vil få alternative oppgaver.

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 1 skriftlig oppgave
 • 80% obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert.

Eksamen

4 timers individuell skriftlig skoleeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Karakteren i Engelsk 1, emne 1 teller 50% av endelig karakter i faget Engelsk 1 (30 studiepoeng)

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen

Vil du hjelpe oss å bli bedre?

Vil du hjelpe oss?

Vi vil bli bedre. Høsten 2021 lanseres inn.no på ny nettløsning. Vi setter pris på om du hjelper oss ved å svare på en kort spørreundersøkelse.

Du kan lese mer her.

Ønsker du å delta?