Language: NOR | ENG
2020/2021

2MNF5101-1 Naturfag 1, emne 1: Kjerneelementer i naturfag på mellomtrinnet

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om bruk av partikkelmodellen for å konkretisere oppbygging av kjente stoffer for å forklare fysiske og kjemiske endringer og fenomener i dagliglivet og i naturen
 • har kunnskap om progresjon i læring av sentrale begreper som energibevaring, energioverføring og energikvalitet gjennom å knytte disse til ulike områder av naturfaget
 • har kunnskap om mekanikk og elektrisitet som grunnlag for elevers forståelse av kraftbegrepet
 • har kunnskap om cellens oppbygning som grunnlag for elevers forståelse av grunnleggende livsprosesser
 • har kunnskap om vanlige norske , deres systematiske inndeling og levesteder, og som grunnlag for elevers økologiforståelse på mellomtrinnet
 • har forskningsbasert kunnskap om elevers læring i naturfag og hvordan legge til rette for begrepsdannelse og utvikling av naturfaglig språk på mellomtrinnet
 • har kunnskap om progresjon i læring av kjerneelementer i naturfag (systemer, atom- og molekylteorien for stoffer, krefter og energi, celleteorien)

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over egen naturfagundervisning på mellomtrinnet forankret i forskning, teori og praksis og med spesielt vekt på utforskende arbeidsmåter, integrasjon av alle grunnleggende ferdigheter, bruk av modeller og dialogisk undervisning
 • kan gjennomføre aktiviteter og målinger inne og ute med relevant utstyr, vurdere nødvendige sikkerhetstiltak og gjøre enkle beregninger med og uten digitale verktøy
 • kan planlegge og reflektere over tverrfaglig undervisning på mellomtrinnet i teknologi og design og knytte teknologi til relevante tema i naturfag

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i naturfagets betydning som allmenndannende fag og naturvitenskapens metoder og tenkemåter ved å legge vekt på undring og utforskning
 • kan analysere og bruke gjeldende læreplan for mellomtrinnet som utgangspunkt for naturfagundervisning
 • kan drøfte egen rolle, praksis og utviklingsmuligheter som naturfaglærer

Innhold

Kjerneelementer i fysikk og kjemi:

 • Atom- og molekylteorien for stoffer (partikkelmodellen) som kjerneelement. Atomer, molekyler, ioner og bindingene mellom dem. Periodesystemet. Gasser, væsker og faste stoffer. Trykk og temperatur. Undervisning om fysiske og kjemiske endringer av stoffer på mellomtrinnet.
 • Energi som kjerneelement. Energibevaring, energiformer, energikjeder og energikvalitet. 
 • Kraftbegrepet og Newtons lover. Gravitasjon og elektriske krefter. Mekaniske systemer og elektriske kretser på mellomtrinnet. Tverrfaglig teknologi og design på mellomtrinnet. Systemtenkning i teknologi og design. Nøkkelelementer i teknologi- og designprosjekter.
 • Sammenhengen mellom kjerneelementene partikkelmodellen, kraft- og energibegrepet. 

Biologi:

 • Utvikling av celleteorien og celleteorien som kjerneelement
 • Systematikk og historisk perspektiv på biologisk klassifikasjon 
 • Tilpasninger hos utvalgte organismegrupper som grunnlag for forståelse av biologisk klassifikasjon og evolusjon
 • Biologisk mangfold og grunnleggende økologiske begreper relevant for mellomtrinnet
 • Fotosyntese og celleånding i et økologisk perspektiv
 • Miljøforhold og arter i noen naturtyper velegnet for ekskursjoner på mellomtrinnet

Naturfagdidaktikk :

 • Begrunnelser for naturfag som skolefag
 • Læreplananalyse
 • Planlegging, gjennomføring og refleksjon over egen naturfagundervisning på mellomtrinnet
 • Planlegging av ekskursjoner
 • Hvordan barn lærer naturfag
 • Læringsprogresjoner i kjerneelementer 
 • Bruk av modeller i naturfagundervisningen
 • Drama som læringsform
 • Dialogisk undervisning (klasseledelse og lederrollen)
 • Utforskende arbeidsmåter, begrepsutvikling og grunnleggende ferdigheter (Forskerføtter – leserøtter)
 • Måling og bruk av digitale verktøy

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet består av individuelt arbeid, ekskursjoner, lærerledet undervisning, veiledning og praktisk arbeid ute og inne.

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Inntil fem arbeidskrav, som presiseres nærmere i gjeldende undervisningsplan. Hvert arbeidskrav tar opp fagdidaktiske og naturfaglige temaer
 • 80 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig

Eksamen

Individuell skriftlig fem timers eksamen

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Karakteren i Naturfag 1, emne 1 teller 50% av endelig karakter i faget Naturfag 1 (30 studiepoeng)

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen

Vil du hjelpe oss å bli bedre?

Vil du hjelpe oss?

Vi vil bli bedre. Høsten 2021 lanseres inn.no på ny nettløsning. Vi setter pris på om du hjelper oss ved å svare på en kort spørreundersøkelse.

Du kan lese mer her.

Ønsker du å delta?