Language: NOR | ENG
2020/2021

2MNF5101-2 Naturfag 1, emne 2: Naturfag på ungdomstrinnet

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har forskningsbasert kunnskap om elevers læring i naturfag og hvordan legge til rette for begrepsdannelse og utvikling av naturfaglig språk på mellom- og ungdomstrinnet
 • har kunnskap om vanlige arter og hvordan denne kunnskapen kan danne grunnlag for elevers økologiforståelse
 • har kunnskap om hvordan å undervise om økologi og bærekraftig utvikling på mellom- og ungdomstrinnet gjennom tverrfaglig undervisning og bruk av varierte læringsarenaer inne og ute
 • har kunnskap om hvordan å drive dialogisk undervisning om menneskekroppen, seksualitet og helse for elever på mellom- og ungdomstrinnet
 • har kunnskap om praktisk og variert undervisning som gir forståelse av bølger, lyd og lys
 • har kunnskap om hvordan elevers forståelse av systemer kan bygges opp ved å analysere systemets deler ut fra form og funksjon
 • har kunnskap om solsystemet og hvordan vårt verdensbilde har utviklet seg, og kan bruke modeller i astronomiundervisningen
 • har kunnskap om hvordan elektriske kretser kan brukes i teknologi og i hverdagen

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over egen undervisning på ungdomstrinnet forankret i forskning, teori og praksis og med spesielt vekt på utforskende arbeidsmåter, integrasjon av alle grunnleggende ferdigheter, bruk av modeller og dialogisk undervisning
 • kan gjennomføre aktiviteter og målinger inne og ute med bruk av relevant utstyr, vurdere nødvendige sikkerhetstiltak 
 • kan bruke formativ vurdering som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring på mellom- og ungdomstrinnet

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i naturfagets betydning som allmenndannende fag og naturvitenskapens metoder og tenkemåter 
 • kan analysere og bruke gjeldende læreplan for ungdomstrinnet som utgangspunkt for naturfagundervisning
 • kan drøfte egen rolle, praksis og utviklingsmuligheter som naturfaglærer

Innhold

Astronomi, fysikk og teknologi :

 • Undervisning om lys på ungdomstrinnet. Farger, refleksjon, brytning, total indre refleksjon, optikk, lysets dobbeltnatur, hverdagsforestillinger om lys
 • Tverrfaglig teknologi og design på ungdomstrinnet. Begrunnelser for teknologi og design i skolen.
 • Undervisning om solsystemet på mellom- og ungdomstrinnet. modeller og animasjoner, jord-sol-måne, månefaser, formørkelser, variasjon i daglengde og årstider på jorda. Verdensbilder i ulike kulturer og tidsepoker.
 • Undervisning om lyd på mellomtrinnet
 • Undervisning om bølger på mellom- og ungdomstrinnet. Bølgelengde, frekvens, periode, amplitude, tvers- og langsbølger

Biologi:

 • Naturlige og menneskeskapte faktorer som former populasjoner, biotoper og økosystemer
 • Kretsløp og nedbrytning som grunnlag for økologiforståelse
 • Forståelse for og holdninger til bærekraftig utvikling
 • Bygning, formering og tilpasninger hos utvalgte organismegrupper i økosystemer som er aktuelle å arbeide med på mellom - og ungdomstrinnet
 • Kjennetegn på noen naturtyper relevant for mellom- og ungdomstrinnet
 • Prinsipper for å forstå fordøyelses-, sirkulasjons- og respirasjonssystemet samt samspillet mellom skjelett og muskler
 • Nervesystemet inkludert syn, hørsel og bruk av modeller i undervisningen
 • Helse og immunforsvar
 • Rus, pubertet, reproduksjon og seksualitet

Naturfagdidaktikk:  

 • Læreplananalyse
 • Naturfagets egenart
 • Planlegging, gjennomføring og refleksjon over egen naturfagundervisning
 • Overgangen barneskole-ungdomsskole
 • Vurdering og tilpasset opplæring i naturfag
 • Dialogisk undervisning med vekt på elevenes muntlige ferdigheter
 • Yrkesetiske problemstillinger knyttet til seksualitet
 • Det flerkulturelle klasserommet og det naturvitenskapelige språket
 • Utforskende arbeid ute og inne, begrepsutvikling og grunnleggende ferdigheter 
 • Systembegrepet i naturfagundervisningen (system, form og funksjon)
 • Planleggingskompetanse for undervisning i økosystemer relevant for mellom- og ungdomstrinn

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet består av individuelt arbeid, ekskursjoner, lærerledet undervisning, veiledning og praktisk arbeid ute og inne. 

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Inntil fem arbeidskrav som presiseres nærmere i gjeldende undervisningsplan. Hvert arbeidskrav tar opp både fagdidaktiske og faglige temaer. 
 • 80 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert

Eksamen

Individuell muntlig eksamen

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Karakteren i Naturfag 1, emne 2 teller 50% av endelig karakter i faget Naturfag 1 (30 studiepoeng)

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen