Language: NOR | ENG
2020/2021

2MNF5101-3 Naturfag 2, emne 3: Bærekraftig utvikling i naturfag på trinn 5-10

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om evolusjon og genetisk variasjon, og hvordan legge grunnlaget for elevers forståelse av evolusjonsteorien
 • har kunnskap om tverrfaglig undervisning som fremmer barn og ungdoms handlingskompetanse for et bærekraftig liv i framtiden
 • har kunnskap om ulike undervisningsformer på mellomtrinn og ungdomstrinn som belyser ulike fornybare og ikke-fornybare energikilder gjennom samfunnsmessige, miljømessige og etiske problemstillinger
 • har kunnskap om bruk av ulike modeller for å visualisere ytre og indre geologiske prosesser på jorda og med vekt på vanlige norske mineraler og bergarter
 •  har kunnskap om vær og klima og kan bruke modeller for å visualisere vær- og klimasystemer i drøfting av problemstillinger knyttet til klimaendringer (lokalt og globalt)
 • har utdypende kunnskap om progresjon i læring av kjemi og inngående kunnskap om uorganiske og organiske stoffers betydning i hverdagen og i økologiske kretsløp

Ferdigheter

Studenten

 • kan tilrettelegge praktisk undervisning i naturfag som gir god progresjon mellom ulike trinn 
 • kan analysere, vurdere og dokumentere elevers læring og gi læringsfremmende tilbakemeldinger tilpasset elevers forutsetninger og behov 
 • kan anvende en integrert naturfagundervisning og benytte naturfag som regifag i tverrfaglige sammenhenger som ved bærekraftig utvikling 

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i fagdidaktisk forskning om undervisning og læring i naturfag med fokus på progresjon og dybde i begrepsdanning, kritisk tenkning og argumentasjon 
 • kan knytte egen rolle som naturfaglærer til etiske, sosiale, økonomiske og politiske problemstillinger som angår naturvitenskap og teknologi i samfunnet 

Innhold

Geofag, fysikk, kjemi  og biologi:

 • Geologi på mellomtrinnet. Norges geologiske historie, ytre og indre geologiske prosesser, norske mineraler og bergarter
 • Værelementer, vær- og klimaundervisning
 • Undervisning om fornybare og ikke-fornybare energikilder
 • Undervisning om klimamodeller og klimaendringer
 • Kjemiundervisning for mellom- og ungdomstrinnet: salter, ioner, metaller, syrer, baser, redoksreaksjoner, organisk kjemi.
 • Undervisning om arv, genetisk variasjon og evolusjon
 • DNA, celledeling og proteinsyntese som grunnlag for å forstå arv, kroppens utvikling og evolusjon
 • Fotosyntese og celleånding samt stoffers kretsløp som grunnlag for elevers begynnende forståelse for sentrale livsprosesser
 • Bioteknologi, inkl. genteknologi

Naturfagdidaktikk

 • Naturfag som regifag i tverrfaglig undervisning
 • Undervisning for bærekraftig utvikling (etiske, sosiale og økonomiske problemstillinger og solidaritet)
 • Progresjon, utforskning og dybdelæring i kjemi på ungdomstrinnet
 • Sikkerhet i naturfagklasserommet
 • Planlegging, gjennomføring og refleksjon over naturfagundervisning med fokus på dybde og progresjon
 • Dramatisering som metode (debatt og argumentasjon)
 • Utforskende arbeidsmåter med vekt på kritisk tenkning og argumentasjon
 • Dialogisk undervisning (gi læringsfremmende tilbakemeldinger)

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet består av individuelt arbeid, ekskursjoner, lærerledet undervisning, veiledning og praktisk arbeid ute og inne. 

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Inntil fem arbeidskrav som presiseres nærmere i gjeldende undervisningsplan. Hvert arbeidskrav tar opp både fagdidaktiske og naturfaglige temaer
 • 80 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert

Eksamen

Individuell muntlig eksamen

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Karakteren i Naturfag 2, emne 3 teller 50% av endelig karakter i faget Naturfag 2 (30 studiepoeng)

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen