Language: NOR | ENG
2020/2021

2MNF5101-6 Naturfag: Naturfagdidaktikk

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har god kunnskap om læringsteorier som er spesielt relevante i naturfag
 • har avanserte kunnskap om nyere forskning innenfor naturfagdidaktikk
 • har inngående kunnskap om ulike vitenskapsteoretiske perspektiver og sentrale begreper i disse
 • har inngående kunnskap om kvalitative tilnærminger til det å gjøre forskning innen sentrale vitenskapsteoretiske perspektiver
 • har inngående kunnskap om aktuelle forskningsetiske problemstillinger
 • har god kunnskap om vurdering, veiledning og undervisning tilpasset den enkelt elev i naturfag

Ferdigheter

Studenten

 • kan selvstendig bruke naturfagdidaktikk forskning til å planlegge og evaluere undervisning på mellom- og ungdomstrinnet 
 • kan kritisk reflektere over hvordan naturvitenskapelig forskning kan bringes inn i klasserommet på mellom- og ungdomstrinnet
 • kan bruke naturfagdidaktisk forskning for å tilrettelegge for dialoger, kritisk refleksjon og argumentasjon i undervisningen 
 • kan arbeide selvstendig med relevante vitenskapsteoretiske og metodologiske problemstillinger
 • kan analysere vitenskapelige tekster med tanke på vitenskapsteoretiske perspektiver og metodologi
 • kan reflektere på en selvstendig måte rundt gjeldende forskningsetiske normer
 • kan analysere og forholde seg kritisk til vitenskapsteori og metodologi i publiserte forskningsarbeider, og anvende disse ferdighetene i strukturering og formulering av egne faglige resonnementer
 • Studenten kan legge til rette for og reflektere over elevenes digitale kompetanse i naturfag

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bidra til å utvikle faget videre, og utvikle nye ideer til tilnærmingsmåter og metoder i undervisningen på mellom- og ungdomstrinnet
 • kan kommunisere om vitenskapsteoretiske perspektiver og om metodologiske spørsmål
 • kan formidle egen og andres forskning på en faglig forsvarlig måte
 • kan analysere relevante forskningsetiske problemstillinger og problemstillinger knyttet til forskningens rolle og funksjon i samfunnet

Innhold

 • Internasjonal forskning i relevante naturfagdidaktiske emner (tilpasset studentens masteroppgaver)
 • Naturfaget i skolen nasjonalt og internasjonalt
 • Internasjonal forskning knyttet til utforskende arbeidsmåter
 • Læreplananalyse
 • Naturfagundervisning i et teknologirikt miljø
 • Språkets rolle i naturfag, dialoger, argumentasjon og teorier for kunnskapsutvikling/kunnskapsbygging og identitetsdanning i naturfag nasjonalt og internasjonalt

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Seminarer 
 • Selvstudium
 • Veiledning på prosjektbeskrivelse

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Prosjektbeskrivelse masteroppgave, rettet inn mot grunnskolens 5.-10.trinn
 • Deltagelse i diskusjonsforum og nettstøtte
 • 80 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert

Eksamen

Individuell muntlig eksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

 

 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen