Language: NOR | ENG
2020/2021

2MNF5101-7 Naturfag: Autentisk naturvitenskapelig forskning i skolen

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om hva som kjennetegner naturvitenskapelige arbeids- og tenkemåter
 • har inngående kunnskaper om og kan reflektere over naturvitenskapelig forsknings rolle i samfunnet
 • har inngående kunnskap om læreplanen og læringsprogresjoner i evolusjon og artsbegepet
 • har avanserte kunnskap om nyere forskning om artsbegrepet

Ferdigheter

Studenten

 • kan selvstendig gjennomføre et naturvitenskapelig forskningsarbeid i naturfag
 • har inngående kunnskap om grunnleggende prinsipper for kvantitativ metode
 • kan selvstendig og kritisk analysere og tolke læreplaner i naturfag
 • kan selvstendig og kritisk bruke naturfagdidaktisk forskning til å planlegge og evaluere undervisning på mellom- og ungdomstrinnet 
 • kan planlegge og gjennomføre utforskende undervisning i nærmiljøet
 • kan kritisk reflektere over hvordan naturvitenskapelig forskning kan bringes inn i klasserommet på mellom- og ungdomstrinnet

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over fag og yrkesetiske utfordringer i naturfag
 • kan bidra til å utvikle faget videre på mellom- og ungdomstrinnet, og utvikle nye ideer til metoder, tilnærmingsmåter i undervisningen

Innhold

 • Naturvitenskapelig arbeids- og tenkemåter
 • Kvantitative metoder i naturvitenskapelig forskning
 • Naturvitenskapelig forskning i det moderne samfunnet (hvor foregår forskningen? hvem forsker, rammefaktorer? hva forskes det på? Hvilken relevans har forskningen for samfunnet, økonomi og etikk og natur?)
 • Å ta autentisk naturvitenskapelig forskning inn i klasserommet på mellom- og ungdomstrinnet (elever som medforskere og bidragsytere)
 • Planleggingskompetanse i autentisk tverrfaglig undervisning
 • Internasjonal forskning på feltarbeid og autentisk forskning i undervisningen
 • Artsbegrepet belyst fra ulike ståsteder (feltbiologi, genetikk og evolusjon)
 • Læringsprogresjoner i artsbegrepet og evolusjon

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Seminarer 
 • Selvstudium
 • Veiledning i det naturvitenskapelige FoU-arbeidet

* Studentene skal delta i et pågående naturvitenskapelig forskningsarbeid ved høgskolen. Arbeidet skal dokumenteres i en egen rapport. Rapporten skal inneholde en redegjørelse om forskningsarbeidet som studenten har deltatt i og refleksjoner om hvordan forskning kan utnyttes i naturfagklasserommet. 

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Individuell rapport som inneholder beskrivelse av det studenten har arbeidet med i forskningsprosjektet og et refleksjonsnotat om hvordan forskningen kan brukes i skolens naturfagundervisning på 5.-10. trinn.
 • Deltagelse i diskusjonsforum og nettstøtte på høgskolens læringsplattform
 • 80 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert

Eksamen

Hjemmeeksamen over tre dager

Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle